Nazwa usługi

Wydanie zaświadczeń o stanie zobowiązań z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej


Odbiorca usługi

O wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się jednostki organizacyjne, osoby fizyczne i prawne


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Formularz ePuap


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zobowiązań z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (zał. Nr 1);
 2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;
 3. Pełnomocnictwo do wystąpienia o zaświadczenie w imieniu podmiotu, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia (zał. Nr 2);


Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 poz.1827 z późn. zm.) do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć:

 • dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od egzemplarza.
 • w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika dowód wpłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 poz.1827 z późn. zm.)


Numer konta

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek:
Urzędu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074
Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać informację „opłata za wydanie zaświadczenia (Urząd Marszałkowski)”.


Uwagi

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urząd_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. od dnia 25 maja 2018 r. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl;
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („dalej RODO”) w celu załatwienia wniosku na podstawie przepisów Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. mogą zostać udostępnione organom nadzoru i kontroli – w przypadku, gdy te organy wystąpią o dokumenty lub informacje uwzględniające dane osobowe;
 5. Udostępnianie danych innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa nie jest przewidywane,
 6. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 7. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od dnia 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w RODO – będzie przysługiwało Pani/Panu również prawo do ograniczenia przetwarzanych danych lub wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku i udzielenia odpowiedzi Wnioskodawcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) zaświadczenie powinno być wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 poz.1827 z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Departament  Budżetu i Finansów
Adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Wydział Egzekucji i Realizacji Budżetu
tel. (+22) 59 07 801
fax. (+22) 59 07 660
e-mail: skarbnik@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 26880
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2020-08-29 08:48:00