Nazwa usługi

Stosowanie ulg w spłacie zaległości z tytułu opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.


Odbiorca usługi

Zobowiązany ubiegający się o ulgę w spłacie zaległości z tytułu opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Podanie /wniosek/ płatnika z uzasadnieniem,
 2. Udokumentowanie uzasadnienia – podstawy zastosowania ulgi,
 3. Ostateczna decyzja o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (poświadczona kopia).


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10 zł wniesiona na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika.


Numer konta

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych to tel. (22) 59-79-663; e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),

na podstawie ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 j.t), ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),

w celu rozpoznania podania;

 1. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z regulacji dotyczących archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem rozpatrzenia wniosku.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. Art. 22b ust. 3 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 j.t.),

 2. Art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 4, ust. 3 pkt 4, art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 67 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

 3. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),

 4. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

 5. Art. 1 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

Wydział Modernizacji Terenów Wiejskich i Gospodarki Wodnej

tel. (22) 59-79-639, 59-79-344

fax. (22) 59-79-702

e-mail: rolnictwo@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 188868
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 11:12:00