Nazwa usługi

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.


Odbiorca usługi

Prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie gmin.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

Wniosek dotyczący wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne powinien zawierać:

 1. wystąpienie o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa, skierowane do Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wniosek winien być skierowany do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Natomiast wniosek obejmujący grunty rolne klas I-III winien być skierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego;
 2. uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów;
 3. wykaz powierzchni gruntów z uwzględnieniem klas bonitacyjnych gruntów rolnych i typów siedliskowych gruntów leśnych;
 4. do wniosku obejmującego grunty rolne klas I-III należy dołączyć dodatkowy załącznik tabelaryczny z wykazem podmiotów władających gruntami wnioskowanymi do zmiany przeznaczenia, np. własność indywidualna, mienie gminne, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Skarbu Państwa, własność indywidualna nabyta od Agencji Nieruchomości Rolnych w ostatnich latach;
 5. opis taksacyjny lasu lub uproszczony plan urządzenia lasu (z klauzulą „za zgodność z oryginałem”);
 6. ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia uwzględniające w szczególności:
 • sumę należności i opłat rocznych za grunty projektowane do zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne,
 • przewidywany rozmiar strat, które poniesie rolnictwo lub leśnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne,
 • w przypadku gdy grunty leśne posiadają status lasów ochronnych, należności i opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji należy powiększyć o 50%, zgodnie z art. 12 ust. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 1. kopię uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (z klauzulą „za zgodność z oryginałem”);
 2. kopię fragmentu „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” obejmującego wnioskowany obszar do zmiany przeznaczenia z podaniem numeru i daty uchwały zatwierdzenia „studium” (z klauzulą „za zgodność z oryginałem”);
 3. wypisy z ewidencji gruntów dla wnioskowanego obszaru – dotyczy tylko wniosku obejmującego grunty leśne (z klauzulą „za zgodność z oryginałem”);
 4. mapę/y z oznaczeniem gruntów zabudowanych, niezabudowanych a posiadających zgodę na zmianę przeznaczenia, klas bonitacyjnych gruntów rolnych lub typów siedliskowych gruntów leśnych, granic użytków oraz granic gruntów wskazanych do zmiany przeznaczenia (z uwidocznionymi numerami ewidencyjnymi oraz granicami działek, symbolami funkcji w planie), wykonaną w skali takiej jak mapa planu zagospodarowania przestrzennego. W odniesieniu do gruntów leśnych mapa stanowiąca załącznik do wniosku powinna zawierać treść mapy gospodarczej lasu;
 5. opinię dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, a w odniesieniu do gruntów leśnych wchodzących w skład parków narodowych – opinię dyrektora parku;
 6. projekt tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikiem graficznym;
 7. informację, czy wnioskowane grunty rolne/leśne położone są na obszarze Natura 2000;
 8. informację, czy wnioskowane grunty leśne posiadają status lasów ochronnych;
 9. informacje dotyczące:
 • procentowego udziału gruntów leśnych w ogólnej powierzchni gruntów w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem obrębu którego sprawa dotyczy,
 • procentowego udział wnioskowanych gruntów leśnych w ogólnej powierzchni gruntów leśnych w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem obrębu oraz projektu mpzp którego sprawa dotyczy,
 • powierzchni gruntów leśnych w gminie, która uzyskała zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne w okresie 5 ostatnich lat, wraz ze wskazaniem celu ich wykorzystania oraz podania powierzchni gruntów, które posiadają stosowną zgodę, ale jeszcze nie zostały zainwestowane.
 1. wniosek dotyczący zmiany przeznaczenia gruntów rolnych klas I-III powinien być zgodny z wytycznymi zamieszczonymi w wykazie dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (przekazanym pismem z dnia 24 sierpnia 2016 r., znak: GZ.tr.057-8/16) i zawierać informacje o:
 • powierzchni wnioskowanych gruntów w podziale na poszczególne funkcje projektowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • ogólnej powierzchni gruntów rolnych oraz powierzchni gruntów rolnych klas I-III w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem obrębów ewidencyjnych, w granicach których znajdują się wnioskowane grunty,
 • ogólnej powierzchni gruntów rolnych klas I-III oraz odrębnie IV-VI w gminie, które zostały już przeznaczone na cele nierolnicze (bez względu na okres) oraz jaka część z tych gruntów nie została jeszcze zagospodarowana (faktycznie wyłączona z produkcji rolniczej),
 • ogólnej powierzchni gruntów rolnych klas I-III oraz odrębnie IV-VI w poszczególnych obrębach ewidencyjnych, w granicach których znajdują się wnioskowane grunty (bez względu na okres) oraz jaka część z tych gruntów nie została jeszcze zagospodarowana (faktycznie wyłączona z produkcji rolniczej), powierzchni gruntów klasy I-III przeznaczonych w poprzednich procedurach planistycznych na poszczególne funkcje nierolnicze (np. funkcję mieszkaniową jednorodzinną, usługową, produkcyjno-usługową itp.) na obszarze poszczególnych obrębów i oddzielnie całej gminy, oraz jaka część z tych gruntów nie została jeszcze zagospodarowana (faktycznie wyłączona z produkcji rolniczej),
 • powierzchni gruntów rolnych klasy IV-VI przeznaczonych w poprzednich procedurach planistycznych na poszczególne funkcje nierolnicze (np. funkcję mieszkaniową jednorodzinną, usługową, produkcyjno-usługową, itp.) na obszarze poszczególnych obrębów i oddzielnie całej gminy, oraz jaka część z tych gruntów nie została jeszcze zagospodarowana (faktycznie wyłączona z produkcji rolniczej),
 • ogólnej powierzchni gruntów rolnych słabszych klas bonitacyjnych (IV-VI) objętych projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które przeznacza się na cele nierolnicze,
 • powierzchni gruntów rolnych przeznaczonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na cele rolne,
 • dane demograficzne w obrębach ewidencyjnych, w granicach których znajdują się wnioskowane grunty, takie jak: aktualna liczba ludności, zmiany liczby ludności na przestrzeni ostatnich 10 lat (podanie liczby mieszkańców w poszczególnych latach), prognozowane osadnictwo na tym terenie wraz z uzasadnieniem,
 1. wnioski w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne należy składać w dwóch egzemplarzach.


Opłaty

Brak opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Brak.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

W sprawach dotyczących zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego. Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

W sprawach dotyczących zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych Skarbu Państwa lub gruntów rolnych klas I-III marszałek województwa dołącza swoją opinię i przekazuje wniosek odpowiedniemu ministrowi w terminie do 30 dni od chwili złożenia wniosku przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 t.j.).


Sposób odwołania

Od decyzji wydanej w sprawie zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W sprawach dotyczących zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych Skarbu Państwa oraz gruntów rolnych klas I-III brak trybu odwoławczego, gdyż Marszałek Województwa wydaje jedynie opinię, którą wraz z wnioskiem przekazuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub do Ministra Środowiska.


Podstawa prawna

 • art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 t.j.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).


 


Sprawę prowadzi

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Modernizacji Terenów Wiejskich i Gospodarki Wodnej, pok. 516, 517
tel.: (22) 59 79 637, 59 79 288, 59 79 705, 59 79 186
fax. (22) 59-79-702
e-mail: rolnictwo@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 180135
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 11:11:00