Nazwa usługi

Umorzenie należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji.


Odbiorca usługi

Płatnik należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego – wójta, burmistrza gminy, prezydenta miasta, zarządu powiatu z uzasadnieniem;
 2.  Ostateczna decyzja o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (poświadczona kopia);
 3.  Podanie /wniosek/ płatnika z uzasadnieniem


Opłaty

Nie dotyczy.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (22) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („dalej RODO”), w celu rozpoznania podania, na podstawie ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 j.t);
 4. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, brak podania danych osobowych będzie skutkował nierozpatrzeniem wniosku.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. Art. 12 ust. 16 i ust. 17 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 j.t.),
 2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Modernizacji Terenów Wiejskich i Gospodarki Wodnej, pok. 532
tel. (22) 59-79-639, 59-79-344
fax. (22) 59-79-702
e-mail: rolnictwo@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 210682
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 11:07:00