Nazwa usługi

Rejestracja produktów tradycyjnych.


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne i prawne zainteresowane wpisem produktów do rejestru produktów  tradycyjnych, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wytwarzające dany produkt.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap


Wymagane dokumenty

Informacja o Rejestracji wraz z formularzem wniosku dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Cyfrowy Urząd” – „e-usługi”.

Wniosek o wpis na listę Produktów Tradycyjnych w formie papierowej podpisany przez osobę upoważnioną oraz na informatycznym nośniku danych. http://wcm.mazovia.pl/web/wcm/9.01.-rejestracja-produktow-tradycyjnych


Opłaty

Brak.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Klauzula informacyjna:

 1.  administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP:/umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych to e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu promocji oraz rozpowszechniania informacji o wpisie produktu na Listę Produktów Tradycyjnych, na podstawie art. 51 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1168);
 4.  mogą zostać udostępnione Ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych oraz instytucjom działającym na rzecz promocji żywności i produktów tradycyjnych;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek wpisu Państwa produktu na Listę Produktów Tradycyjnych.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.


Sposób odwołania

W ciągu 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w przypadku odmowy przekazania wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Podstawa prawna

Art. 51 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 915 z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich pok. nr 418, 420 
tel. (22) 59 79 116, (22) 59 79 146, (22) 59 79 363
fax. (22) 59 79 702
e-mail: krzysztof.zaniewski@mazovia.pl, anna.gawlicka@mazovia.plmarzena.rogozinska@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 282021
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 11:06:00


Pliki do pobrania:

 • Liczba pobrań: 1421, Rozmiar pliku: 145 kB, Typ pliku: rtf