Nazwa usługi

Zlecanie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert.


Odbiorca usługi

 1. Organizacje pozarządowe (w tym: fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez starostę, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne).
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 6. Kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.


Miejsce składania

 • za pośrednictwem systemu elektronicznego, tzw. generatora ofert, o ile przewiduje to ogłoszenie konkursowe;
 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • osobiście w  jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/ od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00;
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap


Wymagane dokumenty

 1. Jeden egzemplarz oferty zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.


Opłaty

Nie dotyczy.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

 1. Ogłoszenie konkursowe może przewidywać złożenie oferty za pośrednictwem systemu elektronicznego, tzw. generatora ofert.
 2. Przy składaniu oferty drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 3. Każda oferta powinna zawierać dopisek na kopercie o treści wskazanej w ogłoszeniu konkursowym na realizację danego zadania.
 4. Wszystkie dokumenty (załączniki do oferty) przedłożone w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

Szczegółowy tryb składania ofert, rozstrzygania konkursu, zawierania umów i rozliczania dotacji zawarty jest w zarządzeniu Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, dostępnym na stronie www.dialog.mazovia.pl.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Szczegółowe informacje dotyczące otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego są każdorazowo zamieszczane w ogłoszeniach na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i jego Delegaturach.
Ogłoszenia wskazują m.in.:

 • terminy składania ofert,
 • terminy dokonania oceny formalnej ofert,
 • termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Informacje dotyczące rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego konkursów, publikowane są w ten sam sposób, co ogłoszenia o otwartych konkursach ofert.


Sposób odwołania

Podmiot, którego oferta została odrzucona na etapie oceny formalnej ma możliwość złożenia zastrzeżenia w tej sprawie w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników (decyduje data wpływu do Urzędu) lub dokonania poprawienia lub uzupełnienia oferty.

Ewentualne zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową opiniującą oferty przed przystąpieniem do oceny merytorycznej. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w jego Delegaturach.

Od uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji odwołanie nie przysługuje.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).


Sprawę prowadzi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert prowadzona jest przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne odpowiednio do obszaru ich działania. Dane teleadresowe komórek organizacyjnych udzielających informacji w zakresie otwartych konkursów ofert zamieszczane są w ogłoszeniach konkursowych.

Adresy i numery telefonów wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu znajdują się na stronie internetowej www.mazovia.pl - w zakładce „Interaktywna książka teleadresowa”.


Linki

Dedykowany system składania wniosków i zarządzania konkursami

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 114797
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 11:06:00