Nazwa usługi

Wydawanie decyzji dot. zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach wojewódzkich Województwa Mazowieckiego.


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, prawne.


Miejsce składania

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW, właściwych ze względu na drogę, po której planowany jest przejazd pojazdu nienormatywnego.

W przypadku gdy przejazd pojazdu nienormatywnego jest planowany po różnych drogach wojewódzkich lub po tej samej drodze wojewódzkiej, ale przebiegającej przez obszar właściwości kilku rejonów drogowych, w miarę możliwości wniosek należy składać w rejonie drogowym, który posiada większą długość dróg (drogi) objętych takim przejazdem.


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego

https://mzdw.pl/uploaded/wniosek_nienormatywny.doc

https://mzdw.pl/uploaded/wniosek_nienormatywny.pdf


Opłaty

Opłatę należy wpłacać na konto Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii.

Wysokość opłat jest określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 366).


Numer konta

93 1020 1026 0000 1202 0233 0942


Uwagi

Wydając zezwolenie, wydaje się także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.

Załączniki:

  1. do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Po uiszczeniu opłaty za wydanie zezwolenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.


Sposób odwołania

Od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.


Podstawa prawna

  1. Zarządzenie nr 19/2012 Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z dnia 5 października 2012r. w sprawie wydawania decyzji dot. zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach wojewódzkich.
  2. Ustawa z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 260 z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Siedziby odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.


Linki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MZDW


Licznik wyświetleń: 135012
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 18:34:00