Nazwa usługi

Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa Mazowieckiego pod drogi wojewódzkie w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 193 poz. 1194).


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, prawne, jednostki samorządu terytorialnego.


Miejsce składania

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie lub w siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW:

 1. Gostynin-Płock (RD-1) ul. Krośniewicka 5 09-500 Gostynin rd.gostynin@mzdw.pl
 2. Ciechanów (RD-2) ul. Mazowiecka 7 06-400 Ciechanów rd.ciechanow@mzdw.pl
 3. Grodzisk Mazowiecki (RD-3) ul. Traugutta 41 05-825 Grodzisk Mazowiecki rd.grodzisk@mzdw.pl
 4. Ostrołęka (RD-4) ul. Świerczewskiego 94 07-407 Czerwin rd.ostroleka@mzdw.pl
 5. Wołomin-Nowy Dwór (RD-5) ul. Kobyłkowska 1 05-200 Wołomin rd.wolomin@mzdw.pl
 6. Węgrów-Siedlce (RD-6) ul. Gdańska 52 07-100 Węgrów rd.wegrow@mzdw.pl
 7. Radom (RD-7) ul. Wolanowska 61 26-600 Radom rd.radom@mzdw.pl
 8. Otwock-Piaseczno (RD-8) ul. Górna 18 05-400 Otwock rd.otwock@mzdw.pl


Wymagane dokumenty

Oświadczenie w sprawie podwyższenia odszkodowania o 5%

https://mzdw.pl/uploaded/zawiadomienie3.doc

https://mzdw.pl/uploaded/zawiadomienie3.pdf

Protokół wydania nieruchomości

https://mzdw.pl/uploaded/zawiadomienie4.doc

https://mzdw.pl/uploaded/zawiadomienie4.pdf


Opłaty

Brak.


Numer konta

Brak.


Uwagi

 1. W zakresie dróg wojewódzkich do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (zwana dalej zrid) jest właściwy wojewoda (Wojewoda Mazowiecki w przypadku MZDW). Decyzja zrid zatwierdza podziały nieruchomości, projekt budowlany oraz zezwala na realizację inwestycji drogowej oraz określa jakie nieruchomości przechodzą z mocy prawa na własność Województwa Mazowieckiego, z dniem w którym decyzja ta stanie się ostateczna. Dotychczasowi właściciele otrzymują zawiadomienie o jej wydaniu na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków.
 2. Decyzji zrid może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że zarządca drogi będzie mógł rozpocząć inwestycję, nie czekając na nadanie jej klauzuli ostateczności. Decyzja zrid z rygorem natychmiastowej wykonalności obliguje właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń oraz jednocześnie uprawnia zarządcę drogi do objęcia nieruchomości w posiadanie i rozpoczęcia prac budowlanych.
 3. Po wydaniu decyzji zrid Wojewoda Mazowiecki wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które stały się własnością Województwa Mazowieckiego. Organem wszczynającym i prowadzącym postępowanie ustalające odszkodowanie jest Wojewoda Mazowiecki, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (http://www.mazowieckie.pl/).
 4. Odszkodowanie zostaje ustalone na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych lub osób, którym przysługiwało do tych nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Osoby, którym przysługuje odszkodowanie oraz zarządca drogi są stronami tego postępowania, czyli mogą składać wnioski w postępowaniu, również w zakresie wysokości odszkodowania. Wysokość odszkodowania określana jest na podstawie sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego według stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji zrid. Wojewoda wydaje decyzję administracyjną ustalającą wysokość odszkodowania. Zostanie ona dostarczona pocztą za potwierdzeniem odbioru. Od decyzji tej, każda ze stron może się odwołać do właściwego Ministra.
 5. Odszkodowanie za nieruchomość (lub prawo użytkowania wieczystego) może zostać podwyższone o 5% wartości nieruchomości (lub wartości prawa użytkowania wieczystego) jeżeli były właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość (w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi – opróżni i wyda te budynki) w terminie 30 dni od dnia:
 1. doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności,
 2. doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
 3. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

W celu realizacji uprawnienia należy wypełnić oświadczenie (oświadczenie), oraz podpisanie go czytelnym, odręcznym podpisem.

 1. Gdy decyzja zrid dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, powiększa się wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, o kwotę 10.000 zł w odniesieniu do nieruchomości.
 2. Zapłata odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna. W tym celu prosimy o wypełnienie protokołu wydania nieruchomości (protokół), oraz podpisanie go czytelnym, odręcznym podpisem. Celem weryfikacji danych należy załączyć czytelną kopię dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość właściciela – strona przednia oraz tylna (kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem – „potwierdzam zgodność z oryginałem” oraz odręczny podpis).

Załączniki:

Kopia dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Brak.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 193 poz. 1194).


Sprawę prowadzi

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Wydział Geodezji i Nieruchomości

ul. Mazowiecka 14,

00-048 Warszawa


Linki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MZDW


Licznik wyświetleń: 149442
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 18:24:00