Nazwa usługi

Budowa lub przebudowa zjazdu.


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, prawne.


Miejsce składania

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW:

 1. Gostynin-Płock (RD-1) ul. Krośniewicka 5 09-500 Gostynin rd.gostynin@mzdw.pl
 2. Ciechanów (RD-2) ul. Mazowiecka 7 06-400 Ciechanów rd.ciechanow@mzdw.pl
 3. Grodzisk Mazowiecki (RD-3) ul. Traugutta 41 05-825 Grodzisk Mazowiecki rd.grodzisk@mzdw.pl
 4. Ostrołęka (RD-4) ul. Świerczewskiego 94 07-407 Czerwin rd.ostroleka@mzdw.pl
 5. Wołomin-Nowy Dwór (RD-5) ul. Kobyłkowska 1 05-200 Wołomin rd.wolomin@mzdw.pl
 6. Węgrów-Siedlce (RD-6) ul. Gdańska 52 07-100 Węgrów rd.wegrow@mzdw.pl
 7. Radom (RD-7) ul. Wolanowska 61 26-600 Radom rd.radom@mzdw.pl
 8. Otwock-Piaseczno (RD-8) ul. Górna 18 05-400 Otwock rd.otwock@mzdw.pl


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej.

https://mzdw.pl/uploaded/wniosek111.doc

https://mzdw.pl/uploaded/wniosek111.pdf

Załączniki:

 1. projekt zagospodarowania działki z naniesionym projektowanym zjazdem (2 egzemplarze); 2. decyzja o warunkach zabudowy obejmująca zjazd lub wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obsługi komunikacyjnej; 3. mapa orientacyjna terenu z zaznaczona lokalizacja działki. 4. dokumenty potwierdzające własność lub prawo do użytkowania działki ze zjazdem lub pełnomocnictwo od właściciela bądź użytkownika; 5. wypis z rejestru gruntów dotyczących działki drogowej.

Uwagi:

Odpowiedź zostanie udzielona w drodze decyzji administracyjnej, w której zostaną określone także parametry techniczne zjazdu – zgodnie z art. 20 pkt. 8 i art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.). Projekt budowlany zjazdu – pod względem konstrukcji – podlega uzgodnieniu w odpowiednim terytorialnie Rejonie Drogowym MZDW. Projekt budowlany zjazdu w zakresie rozwiązań geometrycznych podlega uzgodnieniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 – 718 Warszawa. Należy uzyskać pozwolenie na budowę zjazdu w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w przypadku budowy zjazdu lub dokonać zgłoszenia wykonania robót w przypadku przebudowy zjazdu. Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać w odpowiednim terytorialnie Rejonie Drogowym MZDW zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym – budowa/przebudowa zjazdu.

https://mzdw.pl/uploaded/wniosek77.doc

https://mzdw.pl/uploaded/wniosek77.pdf

Załączniki:

 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego, 2. kopia prawomocnego pozwolenia na budowe /zgłoszenia, 3. kopia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, je_eli zajecie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widocznosc na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, 4. harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót). 


Opłaty

Wysokość opłat określa uchwała nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.


Numer konta

93 1020 1026 0000 1202 0233 0942. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.


Uwagi

Jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, projekty organizacji ruchu – stałej i na czas budowy zjazdu oraz zabezpieczenia miejsca robót na czas budowy podlegają zatwierdzeniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 – 718 Warszawa. Do projektu budowlanego zjazdu należy dołączyć kopię zezwolenia na jego lokalizację.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

30 dni.


Sposób odwołania

Od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie

Dyrektor Rejonu Drogowego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.


Podstawa prawna

 1. Art. 29 ust. 1,2,3,4,5, 29a ust. 1,2,3, art.30, art. 40 ust. 1 ust. 2 pkt.1, ust.3,4,10,11,12,13,15 Ustawy z 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 460 z późn. zm.).
 2. Uchwały: nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 3. Zgodnie z art.29 ust.2 ustawy z 30 stycznia 2013r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 460) w przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
 4. Zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z 30 stycznia 2013r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460), budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości, przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.
 5. Rozporządzeniem Ministra i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. (Dz. U. 1999 r., Nr 43 poz. 430).


Sprawę prowadzi

Siedziby odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.


Linki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MZDW


Licznik wyświetleń: 142572
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 11:35:00