Nazwa usługi

Umieszczenie reklamy lub obiektu budowlanego.


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, prawne.


Miejsce składania

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy/obiektu budowlanego w pasie drogowym.

https://mzdw.pl/uploaded/wniosek44.doc

https://mzdw.pl/uploaded/wniosek44.pdf

Załączniki:

  1. mapa (3 egzemplarze) do celów projektowych (z nakładką ewidencyjną) w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy oraz lokalizację istniejących znaków drogowych; 2. wypis z rejestru gruntów dotyczący działki drogowej; 3. rysunek z projektem reklamy, wymiarami, treścią i kolorystyką; 4. schemat mocowania reklamy w terenie; 5. ew. pełnomocnictwo (opis, wypis lub kopia), jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika, do wystąpienia do MZDW.

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy/obiektu.

https://mzdw.pl/uploaded/wniosek66.doc

https://mzdw.pl/uploaded/wniosek66.pdf

Załączniki:

  1. Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez Wojewodę Mazowieckiego lub załączenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.


Opłaty

Za umieszczenie reklamy w pasie drogowym dróg wojewódzkich pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) i Uchwały nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 05.07.2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opisu, wypisu lub kopii) z chwilą złożenia do organu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje sie gotówka w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście 00-691 Warszawa ul. Nowogrodzka 43 lub na rachunek w/w organu.


Numer konta

Nr konta dla opłaty skarbowej: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038. Urząd Dzielnicy Warszawa Śródmieście 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43. Nr konta dla opłaty za umieszczenie reklamy: 93 1020 1026 0000 1202 0233 0942. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.


Uwagi

Przy projektowaniu lokalizacji reklamy należy pamiętać o: - zachowaniu odległości od istniejących znaków drogowych (min. 20m); - odległości od skrzyżowań min 50m; - kolorystyka tablic nie może być odzwierciedleniem kolorystyki używanej dla znaków drogowych.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

30 dni.


Sposób odwołania

Od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.


Podstawa prawna

  1. Art. 39 ust. 3,3a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)
  2. Art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)
  3. Uchwała nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 5 lipca 2004r. z późn. zm.


Sprawę prowadzi

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Wydział Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego

ul. Mazowiecka 14,

00-048 Warszawa


Linki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MZDW


Licznik wyświetleń: 184895
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 11:10:00