Nazwa usługi

Wydawanie zezwoleń na uroczystości i imprezy powodujące utrudnienia w ruchu lub wymagające korzystania z drogi w sposób szczególny poza miastami na prawach powiatu (Warszawy, Płocka, Ostrołęki, Siedlec i Radomia).


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne i prawne.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. wniosek - zawierający w szczególności:
 1. imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy,
 2. rodzaj i nazwę imprezy,
 3. informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy,
 4. informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy,
 5. wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na    terenie poszczególnych województw,
 6. podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
 1. szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 2. wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia,
 3. program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw,
 4. plan zabezpieczenia trasy lub miejsca,
 5. zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw,
 6. pisemna zgoda właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych,
 7. na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze, organizator opracowuje projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją.

Zgodnie z art. 65 b ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1260 z późn. zm.) wniosek na wydanie zezwolenia na uroczystości i imprezy powodujące utrudnienia w ruchu lub wymagające korzystania z drogi w sposób szczególny powinien zostać złożony na co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia.


Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 48 zł (według stawki określonej w części III, pkt 13, ppkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z poźn.zm).


Numer konta

96 1030 1508 0000 0005 5002 6074


Uwagi

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

Od 25 maja 2018 r. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl
Pani/Pana dane osobowe:

 • będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („dalej RODO”) w celu realizacji wniosku o wydawanie zezwoleń na uroczystości i imprezy powodujące utrudnienia w ruchu lub wymagające korzystania z drogi w sposób szczególny poza miastami na prawach powiatu (Warszawy, Płocka, Ostrołęki, Siedlec i Radomia) na podstawie przepisów Oddziału 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
  z 2017 r., poz.1260 z późn. zm.).
 • mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w RODO – przysługuje Pani/Panu również prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.

Niepodanie danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca. Organ administracji
w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin  załatwienia sprawy informując o tym stronę.
 


Sposób odwołania

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1260 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 380)
 3. Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1726);
 4. Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1889);
 5. Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 169);
 6. Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1712);
 7. Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1599);
 8. Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 14);
 9. Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 44);
 10. Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 13);
 11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz.


Sprawę prowadzi

Departament Nieruchomości i Infrastruktury
Wydział Inżynierii Ruchu
03-472 Warszawa, ul. Brechta 3
tel. (22) 59 79 801, (22) 59 79 811, (22) 59 79 807, (22) 59 79 872, (22) 59 79 826, (22) 59 79 869
fax. (22) 59-79-802
e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 246406
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 11:02:00