Nazwa usługi

Baza BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego objętych opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami.

Opłata rejestrowa BDO.

Opłata roczna BDO


Odbiorca usługi

 • Marszałek województwa  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu dokonuje wpisu do rejestru na wniosek
 • (art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach):
 1. z zakresu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
 1. wprowadzających na terytorium kraju produkty,
 2. prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 3. organizacji odzysku,
 4. dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 1. z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
 1. wprowadzających pojazdy,
 2. prowadzących punkty zbierania pojazdów,
 3. prowadzących stacje demontażu,
 4. prowadzących strzępiarki;
 1. z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
 1. wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
 2. zbierających zużyty sprzęt,
 3. prowadzących zakład przetwarzania,
 4. organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 5. prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
 6. prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 1. z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach:
 1. wprowadzających baterie lub akumulatory,
 2. prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 3.  podmiotów pośredniczących;
 1. z zakresu ustawy o odpadach:
 1. posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
 2. transportujących odpady,
 3. sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
 4. prowadzących zakłady recyklingu statków,
 5. wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów,
  z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
 1. z zakresu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  oraz organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
 1. będących organizacjami odzysku opakowań,
 2. dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, produktów w opakowaniach,
 3. eksportujących: odpady opakowaniowe, opakowania, produkty w opakowaniach,
 4. prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 5. wprowadzających opakowania,
 6. wprowadzających produkty w opakowaniach,
 7. przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego,
  w  których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 1. z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
 1. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie   przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,
 2. podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Działalność ww. zakresach  może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.

 • Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności dokonuje wpisu do rejestru z urzędu
 • (art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach):
 1. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 2. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 3. posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 4. podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

 Przedsiębiorcy:

 1. wprowadzający sprzęt i autoryzowani przedstawiciele,
 2.  wprowadzający baterie lub akumulatory,
 3.  wprowadzający pojazdy,
 4. producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
 5. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6.  wprowadzający na terytorium kraju opony,
 7. wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

zobowiązani są umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Również transportujący odpady - wykonujący usługę transportu odpadów, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o odpadach, umieszczają indywidualny numer rejestrowy na dokumentach związanych z tą usługą.
 

 • Uwaga

Od dnia 01 stycznia 2020 roku wniosek o wpis do rejestru składa się przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej:
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Aby uzyskać dostęp do systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami należy przejść do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE).

Uzyskanie dostępu do pełnych funkcji systemu wskazanych powyżej jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik zalogowany przez KWIE powiąże się z kontem podmiotu zarejestrowanego w Rejestrze-BDO.

 •  Brak obowiązku wpisu do Rejestru BDO dla:
 1. osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami wykorzystujących odpady na potrzeby własne,
 2. podmiotów władających powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o odpadach; zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 3. podmiotów prowadzących działalność inną niż działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania odpadami, którzy zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo - wychowawczych, urzędach i instytucjach (prowadzących nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów);
 4. transportujący wytworzone przez siebie odpady;
 5. wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust.1. ustawy o odpadach,
 6. Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu od producenta, o ile autoryzowany przedstawiciel tego producenta jest wpisany do rejestru oraz wprowadzający sprzęt przekazał autoryzowanemu przedstawicielowi wszelkie dane niezbędne do wykonywania przez autoryzowanego przedstawiciela obowiązków w odniesieniu do sprzętu wprowadzonego do obrotu w danym oraz poprzednim roku kalendarzowym.
 7. przedsiębiorców wytwarzających określone ilości danych odpadów, zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

1 stycznia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531).

Podmiot, który wytwarza tylko odpady określone w tym rozporządzeniu, we wskazanych w nim ilościach, jest zwolniony z obowiązku wpisu do Rejestru-BDO.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do Rejestru-BDO na wniosek, wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów (art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach). Zatem jeżeli podmiot wytwarza odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie musi składać wniosku o wpis do Rejestru-BDO.

W Rozporządzeniu ustalone zostały większe limity ilości odpadów niż dotychczas (np. dla zużytych tonerów, drukarek) oraz dodano nowe rodzaje odpadów.

W wielu przypadkach wskazane w rozporządzeniu rodzaje odpadów są wytwarzane w ciągu roku w niewielkich ilościach np. w sektorze usług i handlu detalicznego, które prowadzone są często na zasadach jednoosobowej działalności gospodarczej. W ramach takiej działalności powstają głównie odpady komunalne, które odbierane są w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami, np. odpady opakowaniowe, które często powstają w niewielkich ilościach w wyniku prowadzonej działalności przez małe punkty usługowe, handlowe lub biurowe, w wyniku np. rozpakowywania opakowań zbiorczych zakupionych produktów, zużywania opakowanych produktów służących świadczeniu usług (np. zakłady fryzjerskie, kosmetyczne).

Przepisy rozporządzenia dotyczą wyłącznie tych odpadów opakowaniowych, które nie są klasyfikowane jako odpady komunalne, gdyż odpady komunalne powinny być w dalszym ciągu odbierane w ramach systemu gminnego.

Zwolnieniem z obowiązku ewidencji zostały objęte również określone ilości odpadów tj. magnetyczne i optyczne nośniki informacji (płyty CD, DVD, dyski komputerowe), produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia, np. w postaci pakowanych produktów z mleka, wędlin, warzyw, owoców itd., które mogą powstawać w punktach prowadzących handel detaliczny. W przypadku pozostałych produktów konsumpcyjnych, rozporządzenie przewiduje również zwolnienie dla odpadów, które stanowią partie produktów nieodpowiadających wymaganiom, a także nieprzydatne do użytku (np. produkty z wadami produkcyjnymi).

Zwolnieniem (w przypadku wytworzenia w niewielkich ilościach) objęte zostały np. zużyte świetlówki i baterie, które powstają w wyniku prowadzonej działalności np. w biurach, sklepach, punktach napraw czy budynkach użyteczności publicznej oraz odpady budowlane m.in. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, usunięte tynki, tapety, okleiny itp. Odpady te powstają często w wyniku prowadzonych prac w domach jednorodzinnych i mieszkaniach, a świadczone są przez małe podmioty prowadzące działalność budowlano-remontową.

 1. W przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z niniejszą ustawą. Przeniesienie odpowiedzialności, oznacza przeniesienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów i następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


Miejsce składania

Od 1 stycznia 2020 roku wnioski o wpis do rejestru, wnioski aktualizacyjne oraz wnioski o wykreślenie z rejestru przyjmowane są za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Dostęp do systemu BDO jest możliwy po skorzystaniu z funkcji logowania przez Login.gov.pl na stronie głównej systemu BDO.

Korespondencję niebędącą wnioskiem BDO związaną z prowadzeniem rejestru BDO należy składać:

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4,  Kłopotowskiego 5, Jagiellońskiej 26 (parter), lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres siedziby Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 •  lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka.


Wymagane dokumenty

$wymaganeDokumenty.getData()


Opłaty

Opłata rejestrowa
Wysokość stawki opłaty rejestrowej:

 1.  mikroprzedsiębiorca – 100,00 zł
 2.  przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorca – 300,00 zł

Opłatę rejestrową wnoszą przedsiębiorcy:

- wprowadzający sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli, - wprowadzający baterie lub akumulatory,- wprowadzający pojazdy, - producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, - wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzający na terytorium kraju opony, - wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Z wnoszenia opłaty rejestrowej zwolnieni są:

 1. Przedsiębiorcy wpisani do rejestru, o którym mowa w ustawie o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), którzy składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
 2.  Podmioty, które posiadały przed dniem 24 stycznia 2018 r. wpis w rejestrach prowadzonych przez GIOŚ,
 3. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru BDO (24 stycznia 2018 r.), złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy o odpadach oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 4.  Transportujący odpady,
 5. Sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami,
 6. Wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
 7. Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego,
  w  których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
 8. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie   przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,
 9. Podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Opłata roczna


Wysokość stawki opłaty rocznej wynosi dla: mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł, przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł

Termin wnoszenia opłaty rocznej – do końca lutego każdego roku za dany rok.

Opłatę roczną wnoszą przedsiębiorcy  wpisani do rejestru: - wprowadzający sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli, -wprowadzający baterie lub akumulatory, - wprowadzający pojazdy, - producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywców opakowań, - wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, - wprowadzający na terytorium kraju opony, - wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Zwolnienia z wnoszenia opłaty rocznej:

 1. Opłaty  nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
 2. Opłaty  nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru EMAS, w roku w którym uzyskał wpis do rejestru.
 3. Opłaty nie wnoszą przedsiębiorcy w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informujemy, że
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem BDO jest Marszałek Województwa  Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979100; e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:
będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
w związku z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późń. zm.) w celu realizacji przez Marszałka Województwa zadań związanych z prowadzeniem BDO.

Przetwarzanie dotyczy następujących kategorii danych osobowych: imię  i nazwisko, nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub siedziby, kod pocztowy, miejscowość, nazwę i numer ulicy, kraj, numer telefonu i faksu, e-mail, numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Dane mogą być udostępnione:
- uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
- podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
- użytkownikom strony www.bdo.mos.gov.pl.
Dane będą przechowywane przez okres 100 lat.

Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poza pozyskaniem danych bezpośrednio od Pana/Pani gdyż ich podanie jest wymogiem ustawowym, przetwarzane dane pochodzą z CEIDG, KRS.

Administratorem w zakresie danych osobowych przetwarzanych w systemie BDO jest Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa tel. (22) 36-92-900, email: info@mos.gov.pl, ePUAP: /mos/SkrytkaESP

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl

Dane osobowe osób skarżących nie są jawne dla stron postępowania skargowego zgodnie z art. 73 §1 pkt 1b, w związku z art. 233 zdanie drugie, art. 234 pkt 2, art. 235 oraz art. 236  § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

NADANIE NUMERU REJESTROWEGO

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru oraz nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy, poprzez weryfikacje i zatwierdzenie informacji złożonych za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/.

W celu złożenia wniosku, skorzystaj z funkcji rejestracji podmiotu. Z menu bocznego wybierz pozycję WNIOSKI a następnie na wyświetlonej liście wniosków wybierz funkcję Nowy wniosek rejestracyjny i wypełnij go zgodnie z instrukcją, zamieszczoną po linkien:

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/files/manuals/instrukcja-modu%C5%82-elektronicznych-wniosk%C3%B3w.pdf

Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji indywidualnego konta drogą elektroniczną w postaci maila automatycznie generowanego z systemu BDO.

 

ZMIANA WPISU W REJESTRZE

Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego dostępnego pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany:

1) informacji zawartych w rejestrze,

2) zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru

- w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Dostęp do systemu BDO jest możliwy po skorzystaniu z funkcji logowania przez Login.gov.pl na stronie głównej systemu BDO.


WYKREŚLENIE Z REJESTRU

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru przy użyciu formularza elektronicznego o wykreślenie z rejestru dostępnego pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

W przypadku wyznaczenia przez producenta sprzętu autoryzowanego przedstawiciela zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i posiadania przez tego autoryzowanego przedstawiciela wpisu do rejestru, wprowadzający sprzęt wprowadzający do obrotu sprzęt pochodzący od tego producenta sprzętu może złożyć marszałkowi województwa wniosek o wykreślenie z rejestru.

Do wniosku o wykreślenie z rejestru BDO należy zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej – art. 1 ust.1 pkt 1 lit a - dołączyć dowód uiszczenia przez podmiot opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika,  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


ODMOWA WPISU DO REJESTRU


Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru w przypadku gdy podmiot:

 1.  nie uiścił opłaty rejestrowej w wymaganej wysokości;
 2.  będący wprowadzającym sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, nie wniósł w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 3.  będący organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek tej organizacji kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 4. będący organizacją odzysku, o której mowa w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek bankowy organizacji odzysku kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
39 1240 6292 1111 0010 7776 5054
Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: nazwę i regon płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty:

 • opłata rejestrowa
 • opłata roczna REJESTR-BD


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do wniosku o wpis do rejestru oraz wniosku o zmianę wpisu w rejestrze stosuje się art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn zm.).


Sposób odwołania

Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru lub od decyzji wykreślającej z rejestru przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz.701),
 2. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1403),
 3. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579),
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie  11 grudnia 2019 r. funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2019 r. poz. 2414),
 5. Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. z 2018 r. poz. 118),
 6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542),
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 184),
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO (Dz. U. z 2018 r., poz. 1807),
 10. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019, poz. 730),
 11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późń, zm,).


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Bazy Danych o Odpadach
Tel.(+22) 59 79 201
Fax (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl

 


Linki

REJESTR–BDO wzory wniosków
Formularz ePuap

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/


Licznik wyświetleń: 17107
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2020-08-28 13:28:00