Nazwa usługi

Baza BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego objętych opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami.

Opłata rejestrowa BDO.

Opłata roczna BDO


Odbiorca usługi

 • Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu dokonuje wpisu do rejestru na wniosek (art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach):
 1. z zakresu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
 1. wprowadzających na terytorium kraju produkty
 2.  prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 3. organizacji odzysku,
 4. dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 1. z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
 1. wprowadzających pojazdy,
 2.  prowadzących punkty zbierania pojazdów,
 3.  prowadzących stacje demontażu,
 4.  prowadzących strzępiarki;
 1. z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
 1. wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
 2.  zbierających zużyty sprzęt,
 3.  prowadzących zakład przetwarzania,
 4.  organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 5.  prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
 6.  prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 1. z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach:
 1. wprowadzających baterie lub akumulatory,
 2. prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 3. podmiotów pośredniczących;
 1. z zakresu ustawy o odpadach:
 1. posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
 2. transportujących odpady,
 3.  sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
 4.  prowadzących zakłady recyklingu statków,
 5. wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
 1. z zakresu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
 1. będących organizacjami odzysku opakowań,
 2. dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, produktów w opakowaniach,
 3. eksportujących: odpady opakowaniowe, opakowania, produkty w opakowaniach,
 4.  prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 5. wprowadzających opakowania,
 6. wprowadzających produkty w opakowaniach,
 7. przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w  których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 1. z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
 1. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie   przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,
 2. podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa powyżej, podmiot jest zobowiązany uzyskać wpis do rejestru BDO. Działalność w ww. zakresach może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru (art. 50 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach).

 • Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności dokonuje wpisu do rejestru z urzędu (art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach):
 1. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 2. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 3. posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 4. podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 5. podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Wpis do rejestru podlega – opłacie rejestrowej. Do jej uiszczenia zobowiązane są podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach:   

 1. wprowadzający sprzęt i autoryzowani przedstawiciele,
 2. wprowadzający baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzający pojazdy,
 4. producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
 5. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6. wprowadzający na terytorium kraju opony,
 7. wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Ważne

Przedsiębiorcy wskazani powyżej, zobowiązani są umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych, w związku z prowadzoną działalnością, a w terminie do końca lutego każdego roku zobowiązani są do wnoszenia opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w Rejestrze (art. 57 ust. 3 ustawy o odpadach).

Transportujący odpady - wykonujący usługę transportu odpadów, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o odpadach, umieszczają indywidualny numer rejestrowy na dokumentach związanych z tą usługą.

 • Uwaga

Wnioski o wpis do rejestru/wnioski aktualizacyjne oraz wnioski o wykreślenie z rejestru przyjmowane są za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Dostęp do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest możliwy po wejściu na stronę internetową https://rejestr-bdo.mos.gov.pl, gdzie w pierwszej kolejności należy potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE).

Uzyskanie dostępu do pełnych funkcji systemu BDO, w przypadku przedsiębiorcy, który złożył wniosek o wpis do rejestru w formie papierowej, czyli do dnia 31.12.2019 r. jest możliwy po wprowadzeniu do systemu BDO danych dostępowych takich jak:

Login – 9-cio cyfrowy numer rejestrowy

Hasło – otrzymane w formie zawiadomienia na adres korespondencyjny, e-puapem lub
w formie powiadomienia wygenerowanego z systemu BDO otrzymanego na adres e-mail podany we wniosku.

 

Uzyskanie dostępu do pełnych funkcji systemu BDO, w przypadku przedsiębiorcy, który złożył wniosek o wpis do rejestru w formie elektronicznej przez system BDO, ze swojego profilu zaufanego następuje automatycznie po zarejestrowaniu przedsiębiorcy przez urząd marszałkowski. Przedsiębiorca, by rozpocząć pracę na koncie danego podmiotu
w systemie BDO po zalogowaniu się wybiera „widoczny pasek” z danymi podmiotu przypisując go do konta użytkownika poprzez kliknięcie  komunikatu „Wybierz” znajdującego się w zakładce „Opcje”.

 

Hasła dostępowe do systemu BDO nie są generowane przy wnioskach złożonych w formie elektronicznej. Podmiot ma nadawany numer rejestrowy, hasło nie jest wymagane.

 •  Brak obowiązku wpisu do Rejestru BDO dla:
 1. osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami wykorzystujących odpady na potrzeby własne,
 2. podmiotów władających powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o odpadach; zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 3. podmiotów prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, którzy zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo - wychowawczych, urzędach i instytucjach (prowadzących nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów);
 4. transportujących wytworzone przez siebie odpady;
 5. wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust.1. ustawy o odpadach,
 6. wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu od producenta, o ile autoryzowany przedstawiciel tego producenta jest wpisany do rejestru oraz wprowadzający sprzęt przekazał autoryzowanemu przedstawicielowi wszelkie dane niezbędne do wykonywania przez autoryzowanego przedstawiciela obowiązków w odniesieniu do sprzętu wprowadzonego do obrotu w danym oraz poprzednim roku kalendarzowym,
 7. przedsiębiorców wytwarzających określone ilości danych odpadów, zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,
 8. wytwórcy odpadów korzystających ze wspólnego lokalu mogą przenieść odpowiedzialność za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z niniejszą ustawą. Przeniesienie odpowiedzialności, oznacza przeniesienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów i następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Uwaga!

W celu dokonania oceny zasadności posiadania wpisu w rejestrze BDO

sprawdź, czy musisz zarejestrować się w BDO korzystając ze  strony internetowej https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/  

zapoznaj się z :

Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531)., które obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

- Objaśnieniami prawnymi Ministra Klimatu dotyczącymi wpisu do rejestru BDO  dostępnymi w plikach do pobrania.


Miejsce składania

Wnioski o wpis do rejestru, wnioski aktualizacyjne oraz wnioski o wykreślenie z rejestru składane są za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Dostęp do systemu BDO jest możliwy po skorzystaniu z funkcji logowania przez Login.gov.pl okno dostępowe na stronie głównej systemu BDO.

Korespondencję niebędącą wnioskiem BDO związaną z prowadzeniem rejestru BDO należy składać:

 1. na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka;
 2. za pośrednictwem poczty na adres siedziby Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 3. drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap;
 4. osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;


Wymagane dokumenty

Pamiętaj!

Składany wniosek rejestrowy powinien zawierać wymagane załączniki (art. 53 ust. 7 ustawy o odpadach):

 1. kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej wniesienia, zgodnie z art. 57 ustawy o odpadach,

Wytwórcy odpadów zwolnieni są z wnoszenia opłaty rejestrowej i rocznej!

Dodatkowo:

 1. przedsiębiorcy wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny lub autoryzowany przedstawiciel dołączają:
 • kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
 • dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
 • kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;
 1. przedsiębiorca wprowadzający baterie lub akumulatory dołącza:
 • informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
 1. przedsiębiorca wprowadzający pojazdy dołącza:
 • umowę z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu pojazdów.

Dodatkowo Pamiętaj !

 • Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, składa jeden wniosek o wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o odpadach.
 • Wprowadzający pojazdy powinien się zarejestrować w Rejestrze, jako wprowadzający produkty typu opony, oleje i preparaty smarowe (Dział II Tabela 1), jako wprowadzający pojazdy (Dział III  Tabela 1 ) oraz jako wprowadzający baterie lub akumulatory (Dział V Tabela 1).

 

 • podmiot zagraniczny składa wniosek rejestrowy (art. 53 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach):

-  gdy ma ustanowiony oddział w Polsce, wówczas wniosek o wpis do rejestru w systemie BDO składany jest za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania i kierowany do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału podmiotu.

-  gdy nie posiada oddziału w Polsce wniosek o wpis składa w formie papierowej wydrukowany i opatrzony podpisem tego przedsiębiorcy lub osoby go reprezentującej do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Informacja o rejestracji przedsiębiorców zagranicznych w BDO dostępna na stronie internetowej:

https://bdo.mos.gov.pl/news/rejestracja-przedsiebiorcow-zagranicznych-w-bdo/

Formularz dla podmiotu zagranicznego dostępny w plikach do pobrania karty.


Opłaty

Opłata rejestrowa:

 1.  mikroprzedsiębiorca – 100,00 zł
 2.  przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorca – 300,00 zł.

Przedsiębiorcy wymienieni w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach

Z opłaty zwolnieni są:

 1. Wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów – Dział XII wniosku,
 2. Przedsiębiorcy wpisani do rejestru, o których mowa w ustawie o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), którzy składając wniosek o wpis do rejestru przedłożą informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
 3.  Podmioty, które posiadały przed dniem 24 stycznia 2018 r. wpis w rejestrach prowadzonych przez GIOŚ;
 4. Transportujący odpady – Dział VII wniosku;
 5. Sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami – Dział VIII i IX wniosku;
 6. Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w  których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową – Dział VI Tabela 7 wniosku;
 7. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie   przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami – Dział XIV wniosku;
 8. Podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – Dział XV wniosku.

Należy pamiętać, że przy składaniu wniosku aktualizacyjnego w zakresie działalności, która podlega pod opłatę BDO podmiot zobowiązany jest uiścić również opłatę rejestrową.

 

Opłata roczna

 1. mikroprzedsiębiorca – 100,00 zł,
 2. przedsiębiorcy inni niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł

Termin wnoszenia opłaty rocznej – do końca lutego każdego roku za dany rok.

Opłatę roczną wnoszą przedsiębiorcy wpisani do rejestru: - wprowadzający sprzęt i autoryzowani przedstawiciele, -wprowadzający baterie lub akumulatory, - wprowadzający pojazdy, - producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, - wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, - wprowadzający na terytorium kraju opony, - wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Zwolnienia z wnoszenia opłaty rocznej:

 1. Opłaty  nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
 2. Opłaty  nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru EMAS, w roku w którym uzyskał wpis do rejestru.


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
39 1240 6292 1111 0010 7776 5054
Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: nazwę i regon płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty:
• opłata rejestrowa
• opłata roczna REJESTR-BDO


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informujemy, że
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem BDO jest Marszałek Województwa  Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979100; e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:
będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
w związku z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późń. zm.) w celu realizacji przez Marszałka Województwa zadań związanych z prowadzeniem BDO.

Przetwarzanie dotyczy następujących kategorii danych osobowych: imię  i nazwisko, nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub siedziby, kod pocztowy, miejscowość, nazwę i numer ulicy, kraj, numer telefonu i faksu, e-mail, numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Dane mogą być udostępnione:
- uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
- podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
- użytkownikom strony www.bdo.mos.gov.pl.
Dane będą przechowywane przez okres 100 lat.

Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poza pozyskaniem danych bezpośrednio od Pana/Pani gdyż ich podanie jest wymogiem ustawowym, przetwarzane dane pochodzą z CEIDG, KRS.

Administratorem w zakresie danych osobowych przetwarzanych w systemie BDO jest Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa tel. (22) 36-92-900, email: info@mos.gov.pl, ePUAP: /mos/SkrytkaESP

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl

Dane osobowe osób skarżących nie są jawne dla stron postępowania skargowego zgodnie z art. 73 §1 pkt 1b, w związku z art. 233 zdanie drugie, art. 234 pkt 2, art. 235 oraz art. 236  § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

NADANIE NUMERU REJESTROWEGO

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru oraz nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy po zatwierdzeniu informacji zawartych we wniosku, o ile wniosek nie wymaga usunięcia braków formalnych.

W celu złożenia wniosku o wpis do Rejestru należy zalogować się do systemu BDO i z menu bocznego należy wybrać zakładkę „wnioski”,  a następnie „nowy wniosek rejestracyjny” i wypełnić go zgodnie z instrukcją zamieszczoną pod linkiem  

https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/BDO_WNI_IS-Instrukcja-do-Modulu-elektronicznych-wnioskow-wersja-1.2-.pdf

Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji indywidualnego konta drogą elektroniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344)

 

ZMIANA WPISU W REJESTRZE

Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany:

1) informacji zawartych w rejestrze,

2) zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru.


WYKREŚLENIE Z REJESTRU

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru przy użyciu formularza elektronicznego o wykreślenie z rejestru dostępnego pod na stronie internetowej: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Do wniosku o wykreślenie z rejestru BDO należy dołączyć dowód uiszczenia przez podmiot opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika,  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


ODMOWA WPISU DO REJESTRU


Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru (art. 62 ust. 1 ustawy o odpadach) w przypadku gdy podmiot:

 1.  nie uiścił opłaty rejestrowej w wymaganej wysokości;
 2.  jest wprowadzającym sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych i nie wniósł w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 3.  jest organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego i nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek tej organizacji kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 4. Jest organizacją odzysku, o której mowa w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek bankowy organizacji odzysku kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do wniosku o wpis do rejestru oraz wniosku o zmianę wpisu w rejestrze stosuje się art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn zm.).


Sposób odwołania

Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru, od decyzji wykreślającej z rejestru z uwagi na trwałe zakończenie działalności lub braku uiszczenia opłaty rocznej, czy decyzji zmieniającej wpis w Rejestrze w odpowiednim zakresie,  przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz.797 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1403),
 3. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579),
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie  11 grudnia 2019 r. funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2019 r. poz. 2414),
 5. Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. z 2018 r. poz. 118),
 6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 r. poz. 162, z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114),
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 184),
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO (Dz. U. z 2018 r., poz. 1807),
 10. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019, poz. 730),
 11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późń, zm,),
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 07 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1742).
 13. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10),
 14. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. 2531).


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Bazy Danych o Odpadach
Tel.(+22) 59 79 201
Fax (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl


Linki

REJESTR–BDO wzory wniosków
Formularz ePuap

 


Licznik wyświetleń: 260699
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2021-04-22 10:58:00