Nazwa usługi

Wydawanie zaświadczeń o stanie uregulowania zobowiązań przez jednostki organizacyjne z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, baterii i akumulatorów oraz opłat produktowych.


Odbiorca usługi

O wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się jednostki organizacyjne: gminy, powiaty, przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne


Miejsce składania

 • drogą elektroniczną na adres:
  • elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
  • skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka lub;
  • za pośrednictwem formularza e-PUAP: Formularz ePuap
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Opłat Środowiskowych; 
 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.


Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie uregulowania zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, baterii i akumulatorów oraz opłat produktowych zgodne ze wzorami zamieszczonymi poniżej;
 2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.


Opłaty

Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł od egzemplarza zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r., poz.1000 tj.).

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek. 


Numer konta

Numer konta

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać informację „opłata za wydanie zaświadczenia (Urząd Marszałkowski)”


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „dalej RODO”, w celu rozpatrzenia wniosku o ,,wydanie zaświadczenia o sposobie wywiązywania się z opłat za korzystanie ze środowiska” zgodnie z obowiązująca procedurą administracyjną.
  Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 4. mogą zostać udostępnione:
  a. organom administracji publicznej (w tym organom odwoławczym),
  b. sądom administracyjnym,
  c. osobom fizycznym, osobom prawnym, ułomnym osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, uprawnionym do otrzymania pozyskanych danych zgodnie z obowiązującym prawem;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na zasadach określonych w RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych - na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich podania.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Marszałek województwa jest obowiązany wydać zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wydanie zaświadczenia, zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 tj.).


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 tj.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r., poz.1000 tj.).


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Rozliczeń Finansowych
tel. (+22) 59 79 200
fax. (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 206333
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:57:00