Nazwa usługi

Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu:

 • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
 • wydanych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (dotyczy podmiotów biorących udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych),
 • poboru wód (do 2017 r. włącznie),
 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (do 2017 r. włącznie),
 • składowania odpadów.


Odbiorca usługi

 •  przedsiębiorca (w tym przedsiębiorca zagraniczny),
 • osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców,
 •  osoba fizyczna w zakresie wymagającym posiadania pozwoleń środowiskowych.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zgodny z formą, układem i zawartością wzoru wykazu określonego :

 • od 2019 roku - w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2019 r. poz. 2443),
 • za 2018 rok - w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2018 r. poz. 2527),
 • do 2017 roku - w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2014 r., poz. 274, z późn. zm.).


Opłaty

Za przyjęcie wykazu informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nie pobiera się opłaty.
Natomiast podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 •  naliczoną opłatę za korzystanie ze środowiska, jeżeli opłata za dany rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 800 zł rocznie,
 • opłatę określoną w drodze decyzji administracyjnej wydawanej w przypadku nie złożenia przez podmiot wykazu lub zamieszczenia w nim danych budzących zastrzeżenia oraz decyzji wymierzającej opłatę dla podmiotu, który nie dokonał rozliczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych.

Obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki, jak od zobowiązań podatkowych (dział III ustawy – Ordynacja podatkowa).


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
49 1240 1037 1111 0000 0692 3855


Uwagi

Klauzula informacyjna:
Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2.  dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „dalej RODO”, w celu obsługi wykazów wynikających z art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska, zawierających wykorzystane do ustalenia wysokości opłat informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4.  mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną administratora;
 5. mogą zostać udostępnione dostawcy oprogramowania – firmie Atmoterm S.A.;
 6. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 7.  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich podania.

Bezpośredni link do bezpłatnego programu EkoPłatnik służącego do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska i sporządzenia wykazu informacji https://ekoplatnik.mazovia.pl
Pomoc w zakresie obsługi aplikacji EkoPłatnik można uzyskać pod numerem telefonu 77 44 12 456. Pomoc świadczy firma ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
EkoPłatnik sam wskazuje błędy i sposób ich poprawy oraz generuje plik .pdf gotowy do wysłania drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP z wykorzystaniem podpisu elektronicznego kwalifikowanego bądź profilu zaufanego.
W celu przesłania wykazu drogą elektroniczną wystarczy założyć profil zaufany na stronie internetowej http://epuap.gov.pl w następujących krokach:

 1. Wejdź na stronę ePuap.
 2. Załóż konto.
 3.  Wypełnij wniosek o założenie profilu zaufanego.
 4. Masz trzy możliwości potwierdzenia profilu zaufanego:
 1. znajdź najbliższy punkt, w którym będziesz mógł potwierdzić profil zaufany ePuap (lista punktów potwierdzających profil zaufany - http://epuap.gov.pl),
 2. jeżeli posiadasz bezpieczny podpis elektroniczny, możesz samodzielnie (bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzeń) potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego,
 3. użytkownicy bankowości internetowej mogą potwierdzić samodzielnie profil zaufany (bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzeń) - aby dowiedzieć się czy bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, najlepiej zadzwonić na infolinię banku).
 1. Udaj się do wybranego punktu, żeby potwierdzić założenie profilu zaufanego, w przypadku gdy wybrałeś sposób potwierdzenia profilu zaufanego wskazany w pkt. 4 a).

Podmioty korzystające ze środowiska do dnia 31 marca następnego roku za rok poprzedni, zobowiązane są do:

 • samodzielnego naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska tj. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, pobór wód (do  2017 r. włącznie), wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (do 2017 r. włącznie) oraz składowanie odpadów, według stawek obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym,
 •  sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (brak obowiązku przedkładania wykazu za rok 2016 i lata następne w przypadku naliczenia opłat za każdy rodzaj korzystania ze środowiska w wysokości nieprzekraczającej 100 zł),
 • wniesienia opłaty na rachunek redystrybucyjny urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (w przypadku eksploatacji urządzeń mobilnych - na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska),

Wyjaśnienia i odpowiedzi znajdują się w pliku Najczęściej zadawane pytania (DOC, 1 MB)


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), w odpowiednim zakresie.


Sposób odwołania

Od decyzji wymierzającej opłatę przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1077, z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 136, z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 797,
  z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292
  z późn. zm.),
 6. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 866),
 7. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1038),
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 2490) – na rok 2018,
 9. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M.P. z 2016 r. , poz.718),
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2015 r., poz. 1875) - na rok 2016,
 11. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. z 2014 r., poz. 790),
 12. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2019 r. poz. 2443) – od 2019 roku,
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2018 r. poz. 2527) dotyczy 2018 roku,
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2014 r., poz. 274, z późn. zm.) – do 2017 roku.


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Opłat Środowiskowych
Tel.(+22) 59 79 200
Fax (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl


Linki

Aktywne formularze - EKOPŁATNIK

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 434270
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:56:00