Nazwa usługi

Ulgi dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, opłat depozytowych, opłat  na kampanie edukacyjne, opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłat recyklingowych od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.


Odbiorca usługi

Podmiot, którego dotyczą opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowe, opłaty depozytowe, opłaty  na kampanie edukacyjne, opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłat recyklingowych od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePUAP
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie ulgi zawierający informacje o:
 • wnioskodawcy,
 • prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą Strona ubiega się o pomoc,
 • pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc,
 • zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w roku ubiegania się o pomoc oraz z dwóch poprzednich lat albo oświadczenie o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o niekorzystaniu z takiej pomocy,
 • dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata roku obrotowego jak również dokumenty odzwierciedlające obecną sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy wnioskodawcy;
 1. Wniosek podpisany przez uprawnionego/ych do reprezentowania Strony;
 2. Uzasadnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego w sprawie wraz z dowodami.


Opłaty

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r. poz.1000, z późn. zm.).

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek


Numer konta

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: regon, nazwę i adres płatnika oraz informację „opłata za pełnomocnictwo”


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że: administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  „dalej RODO”, w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi w przedmiocie: opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i składowanie odpadów, opłat produktowych, opłat depozytowych, opłat za kampanie edukacyjne, opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłat recyklingowych od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 1. mogą zostać udostępnione:
 • podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną administratora;
 • osobom fizycznym, osobom prawnym, ułomnym osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, uprawnionym do otrzymania pozyskanych danych zgodnie
  z obowiązującym prawem;
 1. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 2. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Pan prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania danych w celu przystąpienia do rozpatrywania wniosku o udzielenie ulgi. Niepodanie danych osobowych oznacza pozostawienie Pani/Pana wniosku bez rozpoznania.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.) w odpowiednim zakresie.


Sposób odwołania

Od decyzji odmawiającej udzielenia ulgi przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932, z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 13 czerwca  2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, z późn. zm.);
 5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521, z późn. zm.);
 6. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610, z późn. zm.);
 7. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895, z późn. zm.),
 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.);
 9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.);
 10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
 11. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Opłat Środowiskowych

Wydział Kontroli i Stosowania Ulg

ul. Skoczylasa 4

03-469 Warszawa

Tel.: (22) 59 79 200, fax: (22) 59 79 629

e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl


Linki

Formularz ePUAP


Licznik wyświetleń: 235097
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:55:00