Nazwa usługi

Opłaty za opakowania:

 • opłata produktowa,
 • opłata na publiczne kampanie edukacyjne.


Odbiorca usługi

 • Organizacja Odzysku Opakowań,
 • Organizacja samorządu gospodarczego,
 • Wprowadzający po raz pierwszy do obrotu na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • Importujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach,
 • Wytwarzający opakowania, importujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
 • Eksportujący opakowania lub produkty w opakowaniach,
 • Prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 • Eksportujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.

Działalność można prowadzić tylko po uprzedniej rejestracji w Rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Rejestr BDO).

www.rejestr-bdo.mos.gov.pl


Miejsce składania

Sprawozdania za rok 2019 oraz lata następne należy składać tylko i wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w bazie BDO.

Zaległe sprawozdania do roku 2018 włącznie oraz pozostałe dokumenty można składać:

 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap;
 • na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Opłat Środowiskowych;
 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.


Wymagane dokumenty

 • Wprowadzający do obrotu, Organizacja odzysku opakowań, Eksportujący opakowania lub produkty w opakowaniach

Sprawozdania po raz pierwszy za rok 2019 składane są elektronicznie do 11 września 2020 roku za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (baza BDO), po uruchomieniu modułu „Sprawozdawczość produktowa” przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

www.rejestr-bdo.mos.gov.pl

Do roku 2018 włącznie - Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.
Do roku 2014 włącznie - Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 oraz sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3.

Termin - do 15 marca za rok poprzedni.

WYJĄTEK! Termin złożenia sprawozdania za rok 2019 – do 11 września 2020 r.

 • Recyklerzy i Eksporterzy

Dokumenty DPO, DPR, EDPO, EDPR będą składane po raz pierwszy w roku 2021 za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (baza BDO).

DPR/DPO – dokument potwierdzający recykling/inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych.

Termin – 30 dni od upływu kwartału, w którym został wystawiony przez recyklera bądź uzupełniony przez podmiot gospodarujący odpadami opakowaniowymi pochodzącymi wyłącznie z gospodarstw domowych.

EDPR/EDPO - dokument potwierdzający eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę w celu poddania  recyklingowi/innemu niż recykling procesowi odzysku odpadów opakowaniowych.

Termin – 30 dni od upływu kwartału, w którym został wystawiony.

Marszałek województwa:

 • właściwy ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania Wprowadzającego, Organizacji, Eksportującego lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy,
 • właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 • mazowieckiego dla przedsiębiorców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.


Opłaty

Podlega wniesieniu:

 • opłata produktowa
 • opłata na publiczne kampanie edukacyjne
 • opłata produktowa określona decyzją z tytułu zaległości opłaty produktowej
 • dodatkowa opłata produktowa ustalona decyzją w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Do zaległych opłat należy doliczyć odsetki podatkowe za przekroczenie terminów płatności.

Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

Opłata produktowa

Termin płatności, w tym za rok 2019, – do 15 marca za rok poprzedni.

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne

Termin płatności, w tym za rok 2019, – do 31 grudnia roku sprawozdawczego.

Wprowadzający produkty w opakowaniach, wykonując samodzielnie obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, kwotę stanowiącą co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym:

 1. przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub
 2. przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy:
 • marszałka województwa – za rok 2018 i lata następne,
 • Narodowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - do roku 2017 włącznie.

Opłata produktowa!

Obowiązku uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu nie stosuje się do przedsiębiorców w zakresie opakowań, w których w danym roku kalendarzowym wprowadzili produkty do obrotu, a następnie w tym samym roku kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub wraz z produktami.  Przy czym eksport lub wewnątrzwspólnotowa dostawa może być również dokonywana przez przedsiębiorcę innego niż wprowadzający te opakowania lub produkty w opakowaniach na podstawie dokumentów potwierdzających ten eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę opakowań bez produktów lub wraz z produktami.

Zwolnienie z opłaty produktowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne!

Przepisów ustawy w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej i dokumentów DPO, DPR, EDPO, EDPR oraz obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych

 • nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu opakowania o łącznej masie nieprzekraczającej 1 tonę [Mg],

pod warunkiem przedłożenia marszałkowi województwa, w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca danego roku:

 1. wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w dwóch latach poprzednich lub oświadczenia o otrzymanej bądź nieotrzymanej wielkości pomocy de minimis w tym okresie,
 2. formularza informacji wymaganego przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
 3. pisma informującego o poszczególnych rodzajach i masach opakowań wprowadzonych wraz z produktami w roku sprawozdawczym do opłaty produktowej oraz o wysokości naliczonej opłaty na publiczne kampanie edukacyjne za rok sprawozdawczy.

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłat, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań (4,50 zł/kg) oraz 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

UWAGA! Pomimo zwolnienia z opłat należy posiadać Numer rejestrowy BDO i przedłożyć sprawozdanie elektroniczne w bazie BDO.


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa

95 1240 1037 1111 0010 6029 9959 – opłata produktowa

69 1240 6292 1111 0010 7776 5096 – opłata na publiczne kampanie edukacyjne od roku 2018

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać dane płatnika, NIP/Regon, rodzaj opłaty i rok, którego dotyczy wpłata.

Skróty nazw opłat na przelewie:

 • OP OPAK (opłata produktowa – opakowania)
 • PKE OPAK (publiczne kampanie edukacyjne opakowania)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

71 1130 1062 0000 0109 9520 0003 - opłata na publiczne kampanie edukacyjne do roku 2017 włącznie.

UWAGA! OPŁATA SKARBOWA

Opłata skarbowa w wys. 17 zł. za złożenie pełnomocnictwa/upoważnienia do reprezentowania podmiotu

 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Uwagi

Najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,1755,oplaty-srodowiskowe.html

Dotychczas podpisane porozumienia Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych, z Organizacjami Samorządu Gospodarczego reprezentującymi grupy przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, znajdują się pod adresem https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/odpady/porozumienia-dotyczace-odpadow-opakowaniowych/

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „dalej RODO”, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 77 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) w celu weryfikacji sprawozdań wynikających z art. 73 ustawy o odpadach;
 2. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji - dostępnych m. in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”. Od roku 2020 dane zawarte w bazie BDO będą przechowywane przez okres 100 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone dokumenty zawierające te dane.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania danych. Niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości weryfikacji Pani/Pana sprawozdania i brak możliwości udzielenia odpowiedzi.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej w odpowiednim zakresie.


Sposób odwołania

Od decyzji wymierzającej opłatę przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875),
 2. Ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 150),
 3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1114, z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2056),
 5. Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U z 2016 r., poz. 2255),
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797, z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1403),
 8. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579),
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.),
 10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.),
 11. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),
 12. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9),
 13. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 708, z późn. zm.),
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wzoru raportu (Dz. U. z 2015 r., poz. 319),
 15. Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 2310),
 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2306),
 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 259, poz. 1774) – do roku 2014 włącznie,
 19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz. U. z 2014 r., poz. 1972) – począwszy od roku 2015,
 20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 259, poz.1775) – do roku 2014 włącznie,
 21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. z 2005 r., Nr 4, poz. 30) – do roku 2014 włącznie,
 22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz. U. z 2016 r., poz.182),
 23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2526),
 24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR (Dz. U. z 2018 r., poz. 1809),
 25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR (Dz. U. z 2018 r., poz. 1803),
 26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1274).


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

Wydział Opłat Produktowych

Tel.(+22) 59 79 -201

Fax (+22) 59 79 629

e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap

BDO link do www.bdo.mos.gov.pl


Licznik wyświetleń: 381066
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:54:00