Nazwa usługi

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne


Odbiorca usługi

Prowadzący instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne, których eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019 r. poz.1510).


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00,
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu,
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka.


Wymagane dokumenty

 1. wypełniony formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektroenergetyczne (załącznik nr 1 do karty usługi) zawierający szczegółowe dane ujęte w zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne zgodnie z załącznikiem nr 2 do karty usług,
 2. sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych,
 3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 4. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa.

Powyższe dokumenty należy przekazać w postaci elektronicznej lub papierowej.


Opłaty

Z chwilą złożenia zgłoszenia powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za przyjęcie zgłoszenia.

 

Opłatę należy wnieść na konto lub w kasie Urzędu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa.

 

Wysokość opłaty skarbowej wynosi 120 zł.

 

W przypadku działania przez pełnomocnika do powyższej opłaty należy doliczyć opłatę w wysokości
17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

 


Numer konta

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 


Uwagi

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 152  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, w celu rozpatrzenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne,
 2. będą udostępnione na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazane wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, a także mogą być udostępnione innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).
Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

W terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

 

Przepis art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
stosuje się odpowiednio.

 


Sposób odwołania

Odwołanie od decyzji wnoszącej sprzeciw do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny wnosi się do Ministra Klimatu, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 


Podstawa prawna

 1. Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. Nr 130 poz. 879),
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019 r. poz.1510).


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Wydział Emisji i Ochrony Powietrza

03-718 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5

tel. (+22) 59-79-481,

fax. (+22) 59-79-484

e-mail:gospodarka.odpadami@mazovia.pl

 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 51949
Autor: Kamil Polańczyk
Data publikacji: 2021-04-22 10:47:00