Nazwa usługi

Zmniejszenie odległości zakazu budowania nowych obiektów budowlanych od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych


Odbiorca usługi

Osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00,
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu,
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Wskazanie numerów działek ewidencyjnych, dla których wnioskuje się o zmniejszenie odległości zakazu budowania nowych obiektów budowlanych od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu;
 2. Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla wnioskowanych działek ewidencyjnych (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem);
 3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej MPZP) lub z projektu MPZP dla wnioskowanych działek ewidencyjnych, które wchodzą w skład przedmiotowej formy ochrony. W przypadku braku MPZP lub jego projektu, zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o braku MPZP oraz wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem);
 4. Mapa glebowo-rolnicza dla wnioskowanego terenu;
 5. Ocena skutków usunięcia zakazu/zakazów na danym terenie, czyli oddziaływania na przyrodę, dla przedmiotowego terenu objętego wnioskiem, wykonana przez ekspertów z zakresu ochrony przyrody. Ocena powinna zostać przedłożona w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej.
 6. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy


Opłaty

Nie dotyczy


Numer konta

Nie dotyczy


Uwagi

Klauzula Informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, w celu rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmniejszenia odległości zakazu budowania nowych obiektów budowlanych od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu na podstawie zapisów art. 16 lub 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 2.  mogą zostać udostępnione:
 1. podmiotom uzgadniającym/opiniującym wnioskowane zmiany,
 2. jednostkom samorządu terytorialnego, na terenach których planowane jest zmniejszenie odległości obowiązującego zakazu budowania nowych obiektów budowalnych od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
 3. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 4. podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu.
 1. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji – ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 2. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do rozpatrywania wniosku dotyczącego zniesienia zakazu/zakazów na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. W przypadku nie podania danych osobowych wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa (jak np. adres e-mail i nr telefonu) są  podawane dobrowolnie – na podstawie zgody rozumianej jako wyraźne działanie – brak ich podania skutkować może m.in.  ograniczeniem form komunikacji.

W zakresie tych danych przysługuje Pani/Panu również prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Termin nie został określony w przepisach prawa


Sposób odwołania

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego


Podstawa prawna

Art. 16, art. 17, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Wydział Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody

Adres: ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

tel. (22) 59-79-052

fax. (22) 59-79-051
e-mail:
polityka.ekologiczna@mazovia.pl

 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 68204
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2021-04-22 10:47:00