Nazwa usługi

Prowadzenie listy:

 1. funkcjonujących instalacji komunalnych spełniających wymagania dla instalacji komunalnych,
 2. instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji.


Odbiorca usługi

Prowadzący instalację komunalną.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00,
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu,
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka.


Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek prowadzącego instalację komunalną.

W przypadku wniosku o wpis na listę funkcjonujących instalacji komunalnych, dołącza się dokumenty potwierdzające:

 • zakończenie budowy i oddanie do użytkowania instalacji komunalnej,
 • kopię zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego przetwarzanie odpadów w tej instalacji.


Opłaty

Do uiszczenia opłaty zobowiązane są podmioty składające wniosek o wykreślenie instalacji z listy instalacji komunalnych i podmioty, którym wydano decyzję odmawiającą wpisu na listę instalacji komunalnych, jeżeli instalacja ta nie spełnia wymagań dla instalacji komunalnej.

Wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł.


Numer konta

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

(tytuł wpłaty: opłata za wykreślenie z listy instalacji komunalnych lub: opłata za decyzję odmawiającą wpisu na listę instalacji komunalnych)


Uwagi

 1. Marszałek Województwa Mazowieckiego prowadzi w Biuletynie Informacji Publicznej listę:
 • funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów,
 • instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji.
 1. Lista instalacji komunalnych jest aktualizowana na bieżąco.
 2. Wpisu na listę instalacji komunalnych dokonuje się na pisemny wniosek prowadzącego instalację komunalną.

W przypadku wniosku o wpis na listę funkcjonujących instalacji komunalnych, dołącza się  niezbędne dokumenty (patrz: Wymagane dokumenty).

 1. Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu na listę funkcjonujących instalacji komunalnych, jeżeli ta instalacja nie spełnia wymagań dla instalacji komunalnej.
 2. Marszałek województwa wykreśla, w drodze decyzji, z listy funkcjonujących instalacji komunalnych instalację komunalną:
 • jeżeli instalacja przestała spełniać wymagania dla instalacji komunalnej lub
 • jeżeli wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzymał działalność posiadacza odpadów  zakresie przetwarzania odpadów, lub
 • jeżeli prowadzący instalację komunalną nie ma wymaganej decyzji w zakresie przetwarzania odpadów, lub
 • jeżeli instalacja komunalna przestała funkcjonować z innych przyczyn;
 • na wniosek prowadzącego instalację komunalną.
 1. Ponownego wpisu na listę funkcjonujących instalacji komunalnych dokonuje się na pisemny wniosek prowadzącego instalację komunalną, jeżeli ustały przyczyny wykreślenia. Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające ustanie tych przyczyn, w szczególności:
 • kopię zgody wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska na podjęcie wstrzymanej działalności albo
 • kopię wymaganej decyzji w zakresie przetwarzania odpadów.
 1. Marszałkiem województwa właściwym w sprawach, o których mowa w punktach 1-6 jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 38b ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) w celu prowadzenia spraw związanych z prowadzeniem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego listy instalacji komunalnych;

 1. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 2. przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wpisanie instalacji komunalnej na listę instalacji komunalnych prowadzoną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:

 • Urząd zobowiązany jest załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki.
 • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż
  w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę
  o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę
  o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.

W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku, termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu jego uzupełnienia (art. 32 ust. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

Od decyzji odmawiającej wpisu na listę funkcjonujących instalacji komunalnych lub od decyzji o wykreśleniu z listy funkcjonujących instalacji komunalnych przysługuje prawo do wniesienia odwołania - za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz.1546, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Wydział Gospodarki Odpadami

Adres: ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

tel. (+22) 59-79-481, fax (+22) 59-79- 484

email: gospodarka.odpadami@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 69803
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2021-04-22 10:46:00