Nazwa usługi

Informowanie o wykorzystaniu (realizacji) zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.


Odbiorca usługi

 1. uprawniony do usunięcia drzew lub krzewów wskazanych w decyzjach Marszałka Województwa Mazowieckiego,
 2. uprawniony do usunięcia drzew lub krzewów wskazanych w decyzjach Marszałka Województwa Mazowieckiego, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych lub przesadzeń drzew lub krzewów,
 3. uprawniony do usunięcia drzew lub krzewów określonych w decyzjach Marszałka Województwa Mazowieckiego zezwalających na usunięcie drzew pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.


Miejsce składania

 1. drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 2. lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka, 
 3. osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00,
 4. osobiście w Delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38; Płock, ul. Kolegialna 19; Radom, ul. Kościuszki 5a; Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4, Wołomin,  ul. Miła 3; Żyrardów, ul. 1 maja 17, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00,
 5. za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu.


Wymagane dokumenty

 1. Formularz  informujący o sposobie wykorzystania (realizacji) zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zawierający:
 • dane zgłaszającego (dane pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony),
 • informacje dotyczące usunięcia drzew lub krzewów,
 • informacje dotyczące wykonania nasadzeń zastępczych/przesadzeń drzew lub krzewów.
 1. Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pozwolenia na budowę lub rozbiórkę
  (jeżeli było wymagana treścią decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego lub jeżeli usunięcie drzewa lub krzewu wymagało uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, stosownie do art. 83d ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody),
 2. Opcjonalnie – dokumentacja fotograficzna, szkic sytuacyjny wskazujący lokalizację nasadzeń zastępczych/przesadzeń drzew lub krzewów.


Opłaty

Opłatę skarbową należy wnieść w przypadku, gdy informację o sposobie wykonania uprawnienia lub obowiązku określonego w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego składa pełnomocnik. Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, należy dokonać w kasie lub na konto Urzędu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa.


Numer konta

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Uwagi

 1. Zgodnie z art. 83d ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na  usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na  rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. Przepisu nie stosuje się do inwestycji liniowych celu publicznego.
 2. Na podstawie art. 83f ust. 20 i w związku z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o  ochronie przyrody Marszałek Województwa Mazowieckiego sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów rozdziału 4 ustawy o  ochronie przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Do kontroli stosuje się odpowiednio art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.), dalej zwanego RODO, w celu monitorowania i kontroli wykonania warunków określonych w  zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów, na podstawie  art. 83f ust. 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018  r. poz. 1614 z późn. zm.),
 4. mogą zostać udostępnione:
  a. właścicielowi lub posiadaczowi nieruchomości, z której usunięto drzewa lub krzewy,
  b. właścicielowi lub posiadaczowi nieruchomości, na której wykonano przesadzenia drzew lub krzewów, lub dokonano nasadzeń zastępczych drzew lub krzewów,
  c. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
  d. podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu,
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji – ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.),
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu, z  przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w  RODO.

Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do przeprowadzenia monitorowania i kontroli wykonania warunków określonych w  zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów.

Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa (jak np. adres e-mail i nr telefonu) są  podawane dobrowolnie – na podstawie zgody rozumianej jako wyraźne działanie – brak ich podania skutkować może m.in.  ograniczeniem form komunikacji.

W zakresie tych danych przysługuje Pani/Panu również prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Niezwłocznie.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – właściwe ze względu na położenie nieruchomości.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
    ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5,
    03-718 Warszawa;
    tel: 59-79-052
    fax: 59-79-051
Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku
    ul. Kolegialna 19,
    09-402 Płock;
    tel: 24-267-32-80,
    fax 24-267-32-90
Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce
    ul. Piłsudskiego 38,
    07-410 Ostrołęka;
    tel: 029-744-41-80,
    fax 029-744-41-81
Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu
    ul. Kościuszki 5a,
    26-600 Radom;
    tel:043-368-29-60,
    fax 048-368-29-61
Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach
    ul. Wiszniewskiego 4,
    08-110 Siedlce.
    tel: 025-631-15-40,
    fax 025-631-15-41


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 70687
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2021-04-22 10:45:00