Nazwa usługi

Stwierdzenie złomu lub wywrotu drzewa lub krzewu.


Odbiorca usługi

Zgłaszający powstanie złomu lub wywrotu na terenie nieruchomości stanowiącej własność miast na prawach powiatu – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu.


Miejsce składania

 • drogą elektroniczną na adres – teren Miasta Stołecznego Warszawy

  mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl

 • drogą elektroniczną na adres – teren Ostrołęki

  mail: urzmostroleka@mazovia.pl

 • drogą elektroniczną na adres – teren Płocka

  mail: urzmplock@mazovia.pl

 • drogą elektroniczną na adres – teren Radomia

  mail: urzmradom@mazovia.pl

 • drogą elektroniczną na adres – teren Siedlec

  mail: urzmsiedlce@mazovia.pl

 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka  
 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • osobiście w Delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38; Płock, ul. Kolegialna 19; Radom, ul. Kościuszki 5a; Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;


Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszenia złomu lub wywrotu drzewa, lub krzewu – który zawiera:

 1. imię, nazwisko zgłaszającego;
 2. dane właściciela i posiadacza nieruchomości (jeżeli został ustanowiony);
 3. oznaczenie terenu, na którym powstał złom lub wywrot drzewa lub krzewu (podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu jednostki ewidencyjnej zgodnie z ewidencją gruntów, usytuowanie, dostępność terenu);
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. przyczyna powstania złomu lub wywrotu drzewa lub krzewu;
 6. planowany termin usunięcia złomu lub wywrotu drzewa lub krzewu;

Załączniki do formularza zgłoszeniowego:

 1. zdjęcia złomów lub wywrotów drzew lub krzewów – opcjonalnie.


Opłaty

Stwierdzenie złomu lub wywrotu drzewa, lub krzewu nie podlega opłacie.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Stwierdzenia złomu lub wywrotu drzewa, lub krzewu na terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków dokonuje wojewódzki konserwator zabytków, a na terenie gruntu stanowiącego własność osoby fizycznej i prawnej (z wyłączeniem gminnych jednostek samorządu terytorialnego - miast na prawach powiatu) lub przedmiot wieczystej dzierżawy (bez względu na podmiot będący właścicielem) – prezydent miasta.
Przypadki, w których brak jest konieczności dokonania zgłoszenia powstania złomu lub wywrotu drzewa, lub krzewu:

 1. na podstawie art. 83f ust. 1 pkt 13 ustawy o ochronie przyrody - w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia – zgłoszenia usunięcia drzewa lub krzewu dokonują jednostki, które drzewo lub krzew usunęły (art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody);
 2. na podstawie art. 83f ust. 1 pkt 14 lit. a ustawy o ochronie przyrody – w przypadku złomów i wywrotów usuwanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu – zgłoszenia usunięcia drzewa lub krzewu dokonują jednostki, które drzewo lub krzew usunęły (art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody);

Czynności, które można podjąć w celu ograniczenia zagrożenia bezpieczeństwa stwarzanego przez złom lub wywrot:

 1. wezwanie służby ustawowo powołanej do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia, np. straży pożarnej (art. 83f ust. 1 pkt 13 ustawy o ochronie przyrody);
 2. ograniczenie ciężaru korony drzewa – usunięcie gałęzi w ilości nieprzekraczającej 30% korony drzewa, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa (art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody);
 3. usunięcie w bezpieczne miejsce (na teren nieruchomości, na której rośnie drzewo lub krzew, lub w najbliższe sąsiedztwo) fragmentów drzewa lub krzewu stanowiącego złom lub wywrot;
 4. wykonanie innych niezbędnych zabiegów w obrębie drzewa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, z wyłączeniem usuwania materiału drzewnego z terenu nieruchomości, na której znajduje się złom lub wywrot, np. usunięcie stwarzającego zagrożenie fragmentu pnia i korony złomu lub wywrotu z ciągów komunikacyjnych z pozostawieniem ich w najbliższym bezpiecznym miejscu do czasu oględzin;

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel.  (22) 5979-100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane w celu weryfikacji zgłoszenia o powstaniu złomu/wywrotu drzewa lub krzewu, na  podstawie zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 1614 z późn. zm.);
 4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 5. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych (w tym adresu e-mail i numeru telefonu) jest dobrowolne – na podstawie zgody rozumianej jako wyraźne działanie – brak ich podania skutkować może m.in. ograniczeniem form komunikacji. W zakresie danych przysługuje Pani/Panu również prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Niepodanie danych nie jest brakiem formalnym i umożliwia podjęcie działań wynikających z art. 83f ust. 1 pkt 14 lit. b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, o ile zgłoszenie zawiera informacje pozwalające na ustalenie jednoznacznej lokalizacji złomu/wywrotu drzewa lub krzewu.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Niezwłocznie.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – właściwe ze względu na położenie nieruchomości.

Wszystkie wnioski w sprawach stwierdzenia złomu lub wywrotu drzew lub krzewów, należy składać odpowiednio na adres:

 1. Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa; tel: 59-79-052 fax: 59-79-051 mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl
 2. Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-402 Płock; tel: 24-267-32-80, fax 24-267-32-90 mail: urzmplock@mazovia.pl
 3. Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka; tel: 029-744-41-80, fax 029-744-41-81 mail: urzmostroleka@mazovia.pl
 4. Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom; tel:043-368-29-60, fax 048-368-29-61 mail: urzmradom@mazovia.pl
 5. Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce. tel: 025-631-15-40, fax 025-631-15-41 mail: urzmsiedlce@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 123867
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2021-04-22 10:45:00