Nazwa usługi

Roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2010 - 2018 r.


Odbiorca usługi

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 poz. 779 z późn. zm) (zwanej dalej ustawą o odpadach) roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

 1. Wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów
 2. Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami (z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych) w zakresie:
 • zbierania odpadów
 • przetwarzania odpadów
 1. Podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.


Miejsce składania

Sprawozdania można:

 • przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

      lub

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:

 • wzór karty przekazania odpadów;
 • wzór karty ewidencji odpadów;
 • wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych;
 • wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych;
 • wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego;
 • wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;

określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz.1973).

Zgodnie z art. 237aa ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach, podmioty obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzenia i składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2017 i 2018 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Sprawozdania za lata 2012-2018 należy sporządzać na wzorach formularzy określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz.1674).

Podmioty zobowiązane do sporządzenia przedmiotowego sprawozdania wypełniają tylko te działy, które ich dotyczą.

NIE NALEŻY PRZESYŁAĆ NIEWYPEŁNIONYCH STRON SPRAWOZDANIA


Opłaty

Brak.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Klauzula informacyjna:

U

Uprzejmie informuję, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu prowadzenia wojewódzkiej bazy odpadowej, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm);
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy o odpadach oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji (tj. 5 lat - kat. arch. BE-5);
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych jest brakiem formalnym, który spowoduje niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w art. 75 ust. 1 ustawy o odpadach

OBOWIĄZKI POSIADACZA ODPADÓW Z ZAKRESU PROWADZENIA EWIDENCJI

Posiadacz odpadów obowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów (zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach). Katalog określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923). W przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokalem jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z art. 28 ust. 1 ustawy o odpadach. Przeniesienie odpowiedzialności oznacza przeniesienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów i następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych.

Na podstawie art. 66 ustawy o odpadach obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

 1. wytwórców:
 • odpadów komunalnych,
 • odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
 1. osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93),
 2. podmiotów prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów),
 3. rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1431)

EWIDENCJA UPROSZCZONA
Zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą podmioty, które:

 1. wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
 2. wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi w ilości do 5 ton rocznie,
 3. transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów, władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane
 • w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
 • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

UWAGA!!! Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów nie zwalnia z obowiązku przekazania marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o odpadach.

RODZAJE I ILOŚCI ODPADÓW DLA KTÓRYCH NIE MA OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1431)

Lp. Rodzaj odpadów Kod odpadów Ilość odpadów [Mg]/rok
1 Odpadowa masa roślinna 02 01 03 bez ograniczeń
2 Odchody zwierzęce 02 01 06 bez ograniczeń
3 Odpady kory i korka 03 01 01 do 10
4 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 03 01 05 do 10
5 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 08 03 18 do 0,1
6 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03 do 0,1
7 Zużyte urządzenie inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14 do 0,005
8 Elementy usunięte z innych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 16 02 16 do 0,005
9 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 16 06 04 do 0,005
10 Inne baterie i akumulatory 16 06 05 do 0,005
11 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 do 5
12 Gruz ceglany 17 01 02 do 5
13 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 do 5
14 Drewno 17 02 01 do 5
15 Szkło 17 02 02 do 5
16 Tworzywa sztuczne 17 02 03 do 5
17 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 do 5
18 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 08 02 do 5

 

KARY
Zgodnie z art. 180 oraz 180a ustawy o odpadach - kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym oraz nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.

Korekta sprawozdania:

Jeżeli z weryfikacji zbiorczych zestawień danych wynika, że informacje przekazane przez posiadacza odpadów są niezgodne ze stanem rzeczywistym, marszałek województwa wzywa na piśmie do korekty zbiorczego zestawienia danych. Niedokonanie korekty skutkuje uznaniem, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania zbiorczego zestawienia danych.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań składają je w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów (zgodnie z art. 76 ust. 1 i 3 ustawy o odpadach).

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdanie w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz.1674);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz.1973);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1431)


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych
Wydział Gospodarki Odpadami
Adres: 03-718 Warszawa;
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (+22) 59 79 481
fax (+22) 59 79 484
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 247693
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2021-04-20 14:44:00