Nazwa usługi

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.


Odbiorca usługi

Posiadacz nieruchomości stanowiącej własność miast na prawach powiatu – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – który zawiera:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 2. oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy (podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu jednostki ewidencyjnej zgodnie z ewidencją gruntów, usytuowanie);
 3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 4. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na
  tej wysokości drzewo:
 • posiada kilka  pni - obwód każdego z tych pni,
 • nie posiada pni – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa
 1. wielkość powierzchni,  z której zostaną usunięte krzewy w m²;
 2. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

Załączniki do wniosku:

 1. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 2. zgoda właściciela nieruchomości na planowane usunięcie drzew lub krzewów, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody(oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań);
 3. rysunek, mapę lub  wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 4. projekt planu:
 • nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub
  o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy,
 • przesadzenia drzewa lub krzewu jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 2. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane;
 3. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa;
 4. zdjęcia drzew lub krzewów – opcjonalnie.


Opłaty

Wydanie decyzji nie podlega opłacie. Opłatę skarbową należy wnieść w przypadku, gdy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zwraca się pełnomocnik. Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł należy dokonać w kasie lub na konto Urzędu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa.


Numer konta

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Uwagi

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Uwaga! Od 1 stycznia 2017 r. zmiany w procedurze uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew
i krzewów. Więcej informacji w plikach do pobrania.

 1. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów” jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane z uwagi na sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi, w celu wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, na podstawie zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.);
 4. mogą zostać udostępnione:
  a.  właścicielowi terenu (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem terenu);
  b. organowi uzgadniającemu – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (w przypadku gdy przedmiotem wniosku będą drzewa, niebędące obcymi gatunkami topoli, znajdujące się w pasie drogowym drogi publicznej lub w przypadku gdy przedmiotem wniosku będą drzewa i/lub krzewy znajdujące się na obszarze rezerwatu przyrody);
  c. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  d. podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji - ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.);
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisany w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację.

Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny
do ich podania. Niepodanie danych jest brakiem formalnym i uniemożliwia wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Inne dane osobowe podane przez Pana/Panią nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa (jak np. adres e-mail i nr telefonu), są podawane dobrowolnie – na podstawie zgody rozumianej jako wyraźne działanie - brak ich podania skutkować może  m.in. ograniczeniem form komunikacji. W zakresie tych danych przysługuje Pani/Panu również prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do 30 dni od dnia złożenia/daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.


Sposób odwołania

Od decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych gatunków drzew,
 5. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016.


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – właściwe ze względu na położenie nieruchomości.

Wszystkie wnioski w sprawach wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, należy składać odpowiednio na adres:

 1. Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5,
  03-718 Warszawa;
  tel: 59-79-052
  fax: 59-79-051
  mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl
 2. Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku
  ul. Kolegialna 19,
  09-402 Płock;
  tel: 24-267-32-80,
  fax 24-267-32-90
  mail: urzmplock@mazovia.pl
 3. Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  w Ostrołęce
  ul. Piłsudskiego 38,
  07-410 Ostrołęka;
  tel: 029-744-41-80,
  fax 029-744-41-81
 4. Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu
  ul. Kościuszki 5a,
  26-600 Radom;
  tel:043-368-29-60,
  fax 048-368-29-61
 5. Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  w Siedlcach
  ul. Wiszniewskiego 4,
  08-110 Siedlce.
  tel: 025-631-15-40,
  fax 025-631-15-41


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 171189
Autor: Jakub Wojna
Data publikacji: 2021-04-22 10:43:00