Nazwa usługi

Udostępnienie informacji geologicznej zgromadzenej w wojewodzkim archiwum zakładowym.


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ubiegające się o udostępnienie informacji geologicznej.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji geologicznej, w którym określa się:

 • dane zainteresowanego podmiotu;
 • nazwę dokumentu lub zbioru danych geologicznych;
 • sposób udostępnienia informacji geologicznej;
 • cel wykorzystania informacji geologicznej.

W przypadku gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje Skarbowi Państwa, a przedmiotem udostępnienia jest informacja geologiczna wykorzystywana w celu określonym w art. 100 ust. 2 ustawy (tj. w zakresie: wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów) lub informacja w postaci danych geologicznych zawartych w dokumentach oraz zbiorach danych geologicznych, do wniosku o udostępnienie dołącza się umowę na korzystanie z informacji geologicznej zawartą z Ministrem Środowiska.

W przypadku gdy wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa, do wniosku o udostępnienie informacji dołącza się pisemną zgodę podmiotu, któremu takie prawo przysługuje.


Opłaty

Brak,


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Klauzula Informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu pełnego udostępnienia lub wglądu do geologicznego materiału archiwalnego zgromadzonego w wojewódzkim archiwum geologicznym na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.), na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. poz. 2075);
 2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
 5. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania,
 6. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w RODO.
  Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o pełne udostępnienie lub wgląd do geologicznego materiału archiwalnego zgromadzonego w wojewódzkim archiwum geologicznym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.
 1. Sposób udostępnienia informacji geologicznej:
 • wgląd” – zapoznanie się ze zgromadzoną informacją geologiczną, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych,
 • udostępnienie” – wykonywanie reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych.
 1. Informacja geologiczna pochodząca z bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych i ich wyników nie podlega wglądowi i udostępnieniu do czasu zakończenia działalności będącej źródłem tej informacji.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

1 miesiąc.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Wydział Geologii
03-718 Warszawa,
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (022) 59 79 052
fax. (022) 59 79 051
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 232324
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:40:00