Nazwa usługi

Zniesienie zakazu/zakazów na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu.


Odbiorca usługi

Osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Wskazanie numerów działek ewidencyjnych, dla których wnioskuje się o zniesienie zakazu/zakazów na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu;
 2. Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla wnioskowanych działek ewidencyjnych (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem);
 3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej MPZP) lub z projektu MPZP dla wnioskowanych działek ewidencyjnych, które wchodzą w skład przedmiotowej formy ochrony. W przypadku braku MPZP lub jego projektu, zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o braku MPZP oraz wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem);
 4. Mapa glebowo-rolnicza dla wnioskowanego terenu;
 5. Plan rekultywacji terenu wnioskowanego do wyłączenia z obowiązujących w obszarze chronionym zakazów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 24 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 6. Ocena skutków usunięcia zakazu/zakazów, czyli oddziaływania na przyrodę, dla przedmiotowego terenu objętego wnioskiem, wykonana przez ekspertów z zakresu ochrony przyrody. Ocena powinna zostać przedłożona w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej.
 7. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.


Opłaty

Brak.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Klauzula Informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO,w celu rozpatrzenia wniosku dotyczącego zniesienia zakazu/zakazów na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu na podstawie zapisów art. 16 i 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 2.  mogą zostać udostępnione:
 1. podmiotom uzgadniającym/opiniującym wnioskowane zmiany,
 2. jednostkom samorządu terytorialnego, na terenach których planowane jest zniesienie zakazu/zakazów na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu,
 3. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 4. podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu.
 1. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji – ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 2. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

– na zasadach określonych w RODO.

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do rozpatrywania wniosku dotyczącego zniesienia zakazu/zakazów na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. W przypadku nie podania danych osobowych wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa (jak np. adres e-mail i nr telefonu) są  podawane dobrowolnie – na podstawie zgody rozumianej jako wyraźne działanie – brak ich podania skutkować może m.in.  ograniczeniem form komunikacji.

W zakresie tych danych przysługuje Pani/Panu również prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Informacje zawarte w ocenie powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny i powinny obejmować przynajmniej następujące zagadnienia:

dla parku krajobrazowego:

 1. Informacje wstępne:
 1. podstawa sporządzenia oceny,
 2. analiza położenia geograficznego i przyrodniczego wraz z przedstawieniem na mapie zasięgu terytorialnego przedmiotowego terenu,
 3. analiza planistyczna.
 1. Metodyka pracy.
 2. Analiza i opisy:
 1. flory, z rozbiciem na poszczególne jednostki taksonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych,
 2. fauny z rozbiciem na poszczególne jednostki taksonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych,
 3. powiązań krajobrazowych,
 4. struktury funkcjonalno-przestrzennej,
 5. poszczególnych ekosystemów,
 6. wartości historycznych i kulturowych przedmiotowych terenów.
 1. Ocena przedmiotowego terenu, m. in. pod kątem:
 1. odporności na degradację i zdolności do regeneracji,
 2. stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych,
 3. stanu zachowania walorów krajobrazowych i możliwości ich kształtowania,
 4. stanu zachowania walorów historycznych i kulturowych,
 5. zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania z warunkami przyrodniczymi,
 6. charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku i przyrodzie,
 7. stanu środowiska i jego zagrożeń oraz możliwości ograniczenia,
 8. powiązania z innymi istniejącymi formami ochrony przyrody.
 1. Wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny.
 2. Załączniki:
 1. dokumentacja zdjęciowa poszczególnych działek ewidencyjnych,
 2. mapy dla poszczególnych działek z przedstawieniem analiz i wniosków,

dla obszaru chronionego krajobrazu:

 1. Informacje wstępne:
 1. podstawa sporządzenia oceny,
 2. analiza położenia geograficznego i przyrodniczego wraz z przedstawieniem na mapie zasięgu terytorialnego przedmiotowego terenu,
 3. analiza planistyczna.
 1. Metodyka pracy.
 2. Analiza i opisy:
 1. flory, z rozbiciem na poszczególne jednostki taksonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych,
 2. fauny z rozbiciem na poszczególne jednostki taksonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych,
 3. powiązań krajobrazowych,
 4. pełnienia funkcji korytarzy ekologicznych,
 5. struktury funkcjonalno-przestrzennej,
 6. poszczególnych ekosystemów.
 1. Ocena przedmiotowego terenu, m. in. pod kątem:
 1. odporności na degradację i zdolności do regeneracji,
 2. stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych,
 3. stanu zachowania walorów krajobrazowych i możliwości ich kształtowania,
 4. zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania z warunkami przyrodniczymi,
 5. charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku i przyrodzie,
 6. stanu środowiska i jego zagrożeń oraz możliwości ograniczenia,
 7. możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem,
 8. możliwości pełnienia funkcji korytarzy ekologicznych,
 9. powiązania z innymi istniejącymi formami ochrony przyrody.
 1. Wnioski wynikające z przeprowadzonych ocen.
 2. Załączniki:
 1. dokumentacja zdjęciowa poszczególnych działek ewidencyjnych,
 2. mapy dla poszczególnych działek z przedstawieniem analiz i wniosków.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Termin nie został określony w przepisach prawa.


Sposób odwołania

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.


Podstawa prawna

 1. Art. 16, art. 17, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Wydział Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody
Adres: ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
tel. (22) 59-79-052
fax. (22) 59-79-051
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 170251
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:39:00