Nazwa usługi

Powiększenie obszaru parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu.


Odbiorca usługi

Osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Wskazanie numerów działek ewidencyjnych wnioskowanych do włączenia w teren parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu;
 2. Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla wnioskowanych działek ewidencyjnych (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem);
 3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej MPZP) lub z projektu MPZP dla wnioskowanych działek ewidencyjnych, które wchodzą w skład przedmiotowej formy ochrony. W przypadku braku MPZP lub jego projektu, zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o braku MPZP oraz wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem);
 4. Mapa glebowo-rolnicza dla wnioskowanego terenu;
 5. Ocena przedmiotowego terenu wykonana przez ekspertów z zakresu ochrony przyrody pod kątem - dla parku krajobrazowego - wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju, a dla obszaru chronionego krajobrazu - pod kątem wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowego ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełniącego funkcję korytarza ekologicznego. Ocena powinna zostać przedłożona w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej.
 6. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.


Opłaty

Brak.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Klauzula Informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej zwane RODO, w celu rozpatrzenia wniosku dotyczącego powiększenia obszaru parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu na podstawie zapisów art. 16 i 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ;
 2.  mogą zostać udostępnione:
 1. podmiotom uzgadniającym/opiniującym wnioskowane zmiany,
 2. jednostkom samorządu terytorialnego, na terenach których planowane jest powiększenie obszaru parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu,
 3. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 4. podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu.
 1. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji – ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 2. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

– na zasadach określonych w RODO.

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do rozpatrywania wniosku dotyczącego powiększenia obszaru parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. W przypadku nie podania danych osobowych wniosek pozostanie
bez rozpatrzenia.

 

Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa (jak np. adres e-mail i nr telefonu) są  podawane dobrowolnie – na podstawie zgody rozumianej jako wyraźne działanie – brak ich podania skutkować może m.in.  ograniczeniem form komunikacji.

W zakresie tych danych przysługuje Pani/Panu również prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Informacje zawarte w ocenie powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny i powinny obejmować przynajmniej następujące zagadnienia:

dla parku krajobrazowego:

 1. Informacje wstępne:
 1. podstawa sporządzenia oceny,
 2. analiza położenia geograficznego i przyrodniczego wraz z przedstawieniem na mapie zasięgu terytorialnego przedmiotowego terenu,
 3. analiza planistyczna.
 1. Metodyka pracy.
 2. Analiza i opisy:
 1. flory, z rozbiciem na poszczególne jednostki taksonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych,
 2. fauny z rozbiciem na poszczególne jednostki taksonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych,
 3. powiązań krajobrazowych,
 4. struktury funkcjonalno-przestrzennej,
 5. poszczególnych ekosystemów,
 6. wartości historycznych i kulturowych przedmiotowych terenów.
 1. Ocena przedmiotowego terenu, m. in. pod kątem:
 1. odporności na degradację i zdolności do regeneracji,
 2. stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych,
 3. stanu zachowania walorów krajobrazowych i możliwości ich kształtowania,
 4. stanu zachowania walorów historycznych i kulturowych,
 5. zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania z warunkami przyrodniczymi,
 6. charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku i przyrodzie,
 7. stanu środowiska i jego zagrożeń oraz możliwości ograniczenia,
 8. powiązania z innymi istniejącymi formami ochrony przyrody.
 1. Wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny.
 2. Załączniki:
 1. dokumentacja zdjęciowa poszczególnych działek ewidencyjnych,
 2. mapy dla poszczególnych działek z przedstawieniem analiz i wniosków,

dla obszaru chronionego krajobrazu:

 1. Informacje wstępne:
 1. podstawa sporządzenia oceny,
 2. analiza położenia geograficznego i przyrodniczego wraz z przedstawieniem na mapie zasięgu terytorialnego przedmiotowego terenu,
 3. analiza planistyczna.
 1. Metodyka pracy.
 2. Analiza i opisy:
 1. flory, z rozbiciem na poszczególne jednostki taksonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych,
 2. fauny z rozbiciem na poszczególne jednostki taksonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych,
 3. powiązań krajobrazowych,
 4. pełnienia funkcji korytarzy ekologicznych,
 5. struktury funkcjonalno-przestrzennej,
 6. poszczególnych ekosystemów.
 1. Ocena przedmiotowego terenu, m. in. pod kątem:
 1. odporności na degradację i zdolności do regeneracji,
 2. stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych,
 3. stanu zachowania walorów krajobrazowych i możliwości ich kształtowania,
 4. zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania z warunkami przyrodniczymi,
 5. charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku i przyrodzie,
 6. stanu środowiska i jego zagrożeń oraz możliwości ograniczenia,
 7. możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem,
 8. możliwości pełnienia funkcji korytarzy ekologicznych,
 9. powiązania z innymi istniejącymi formami ochrony przyrody.
 1. Wnioski wynikające z przeprowadzonych ocen.
 2. Załączniki:
 1. dokumentacja zdjęciowa poszczególnych działek ewidencyjnych,
 2. mapy dla poszczególnych działek z przedstawieniem analiz i wniosków.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Termin nie został określony w przepisach prawa.


Sposób odwołania

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.


Podstawa prawna

 1. Art. 16 lub art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Wydział Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody
Adres: ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
tel. (22) 59-79-052
fax. (22) 59-79-051
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 170024
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:39:00