Nazwa usługi

Utworzenie nowego parku krajobrazowego.


Odbiorca usługi

Osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy obiektu proponowanego jako park krajobrazowy – wzór znajduje się w załączniku do karty usługi;
 2. Koncepcja przedstawiająca celowość utworzenia przedmiotowej formy ochrony oraz cele i założenia jej ochrony, wraz z udokumentowaniem wartości, dla których teren ma być objęty ochroną i funkcji, jakie ma spełniać;
 3. Odrębne udokumentowanie uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych (działalność gospodarcza, stan zagospodarowania przestrzennego, turystyka, rekreacja) wpływających lub mogących mieć wpływ na cele ochrony, a tym samym na skuteczność ochrony projektowanego obszaru chronionego oraz opisanie miejsca, roli i znaczenia w istniejącej sieci obszarów chronionych;
 4. Mapa przedstawiająca zasięg terytorialny przedmiotowej formy ochrony przyrody w skali co najmniej 1:25 000 z uwzględnieniem już istniejących form ochrony przyrody na tym terenie;
 5. Zestawienie powierzchni wg kategorii użytkowania gruntów i form własności (wg aktualnych wytycznych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) , której zapisy zostały przeniesione do ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej wraz z aktami wykonawczymi;
 6. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.


Opłaty

Brak.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Klauzula Informacyjna

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej zwane RODO,

w celu rozpatrzenia wniosku dotyczącego utworzenia nowego parku krajobrazowego na podstawie zapisów
art. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

 1.  mogą zostać udostępnione:
  1. podmiotom uzgadniającym/opiniującym wnioskowane zmiany,
  2. jednostkom samorządu terytorialnego, na terenach których planowane jest utworzenie nowego parku krajobrazowego,
  3. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  4. podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu.
 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji – ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

– na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do rozpatrywania wniosku dotyczącego utworzenia nowego parku krajobrazowego i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. W przypadku nie podania danych osobowych wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa (jak np. adres e-mail i nr telefonu) są  podawane dobrowolnie – na podstawie zgody rozumianej jako wyraźne działanie – brak ich podania skutkować może m.in.  ograniczeniem form komunikacji.

W zakresie tych danych przysługuje Pani/Panu również prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Termin nie został określony w przepisach prawa.


Sposób odwołania

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.


Podstawa prawna

 1. Art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Wydział Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody

Adres: ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5,
03-718 Warszawa
tel. (22) 59-79-052
fax. (22) 59-79-051
email: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 368214
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:38:00