Nazwa usługi

Zgoda na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wydzielonej jego części.


Odbiorca usługi

Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00,
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu,
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zawierający:
 1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 2. lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 3. klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu,
 5. opis sposobu zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części, w tym działania związane z jego realizacją,
 6. datę zaprzestania składowania odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 7. harmonogram realizacji działań dotyczących zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; harmonogram działań związanych z rekultywacją terenu,
 8. sprawowanie nadzoru nad zrekultywowanym obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
 1. Do wniosku należy załączyć:
 1. decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
 2. projekt zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu.
 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Opłaty

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłata skarbowa za decyzję wyrażającą zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wydzielonej jego części – 10 zł,
Opłata od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł.


Numer konta

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

(w tytule wpłaty: opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub/i decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem odzysku i/lub unieszkodliwiania i/lub zbierania i/lub transportu odpadów)


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 29 ust. 1  i art. 40 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r., o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2018) w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego;

 1. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 2. przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a ich niepodanie  skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 • Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.


Sposób odwołania

Stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Podstawa prawna

 1. Art. 29, art. 30 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2018).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
  z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz.1546, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Wydział Gospodarki Odpadami
Adres: 03-718 Warszawa 
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (+22) 59 79 481
fax (+22) 59 79 484
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 157125
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:38:00