Nazwa usługi

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy i pyły do powietrza, z których emisja nie wymaga pozwolenia


Odbiorca usługi

Prowadzący instalacje wprowadzające gazy i pyły do powietrza, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
 • Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

Zgłoszenie, które powinno zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 5. wielkość i rodzaj emisji;
 6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;
 8. sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych,
  o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1 Prawo ochrony środowiska.

 

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW
i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, zgłoszenie powinno zawierać także informacje
o:

 1. sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
 2. numerze REGON prowadzącego instalację;
 3. nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
 4. rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw,
  dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 Prawo ochrony środowiska są zróżnicowane standardy emisyjne;
 5. rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw,
  z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 Prawo ochrony środowiska są zróżnicowane standardy emisyjne;
 6. obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
 7. dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem
  20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
 8. przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

 

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW
i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

 1. z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem
  20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu
  20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
 2. z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku
 • do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.
 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Opłaty

Z chwilą złożenia zgłoszenia powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za przyjęcie zgłoszenia.

 

Opłata skarbowa za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko wynosi 120 zł.

 


Numer konta

Opłatę należy wnieść na konto:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

 

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl,

 

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przyjęcia zgłoszenia instalacji wprowadzających gazy i pyły do powietrza, z których emisja
  nie wymaga pozwolenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.);
 2. mogą zostać udostępnione:
 1. organom administracji publicznej realizującym zadania z zakresu ochrony powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony gleby, ziemi
  i środowiska wodno-gruntowego oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
  o ochronie środowiska,
 2. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
 3. podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 1. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dostępnych m.in.
  na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;
 2. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

 

W granicach i na zasadach określonych w przepisach przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/).

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia instalacji wprowadzających gazy i pyły do powietrza, z których emisja nie wymaga pozwolenia i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

W terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

Przepis art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), stosuje się odpowiednio.


Sposób odwołania

Odwołanie od decyzji wnoszącej sprzeciw do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny wnosi się do Ministra Klimatu, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Wydział Pozwoleń i Opinii Środowiskowych
03-718 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (+22) 59-79-481,
fax. (+22) 59-79-484
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl

 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 184335
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:37:00