Nazwa usługi

Zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża.


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy ubiegający się o zmianę koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

We wniosku o zmianę koncesji określa się:
1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu;
opis: podać nazwę firmy przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

2. określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej, numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz REGON;
opis: podać w/w numery,
załączniki: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku spółek cywilnych dodatkowo: kopia umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami oraz adresy korespondencyjne wszystkich wspólników)

3. określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja
opis: określić ww. rodzaj i zakres wykonywania działalności gospodarczej,

4. stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków,
opis: zestawienie działek, w obrębie których prowadzona będzie działalność objęta koncesją (w granicach projektowanego obszaru górniczego) ze wskazaniem wszystkich właścicieli nieruchomości wraz z aktualnymi danymi adresowymi,
załączniki: aktualny/aktualne odpis/odpisy z księgi wieczystej lub wypis/wypisy z ewidencji gruntów w przypadku gdy właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej.

5. prawo wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
opis: zestawienie działek z podaniem prawa wnioskodawcy do nieruchomości,
załączniki: akty dokumentujące prawo do terenu np.: akty notarialne, umowy dzierżawy, umowy przyrzeczenia, itp. (w sytuacji gdy przedsiębiorca jest wyłącznym właścicielem nieruchomości objętej wnioskiem wpisanym w księdze wieczystej załączniki jak w pkt 4);

6. określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności; opis: podać czas na jaki ma być wydana koncesja (w latach) począwszy od daty wydania decyzji, podać datę rozpoczęcia działalności koncesyjnej;

7. określenie środków, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
opis: określić środki jakimi dysponuje wnioskodawca w celu zapewnienia wykonywania zamierzonej działalności,
załączniki: zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową podmiotu, zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych, zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z opłatą składek, wykaz posiadanych maszyn i urządzeń do eksploatacji kopaliny (lub umowa wynajmu/dzierżawy w/w sprzętu, itp.);

8. obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków;

9. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
opis: podać działania jakie będą podejmowane aby przeciwdziałać ujemnemu wpływowi zamierzonej działalności na środowisko;

10. informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach,
opis: podać jakie jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podać jakie jest przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach;
załączniki: wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, kopie decyzji/pism wydanych na podstawie odrębnych przepisów;

11. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
opis: nazwa złoża, położenie administracyjne (miejscowość, gmina, powiat),
załączniki: lokalizacja złoża przedstawiona na mapie topograficznej w odpowiedniej skali;

12. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny, stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia;
opis: dokładny opis ww. zagadnień,

13. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
opis: nazwa obszaru górniczego i terenu górniczego, powierzchnia obszaru górniczego i terenu górniczego oraz zestawienie współrzędnych punktów załamania ww. obszarów,
załączniki: 7 egz. mapy sytuacyjno - wysokościowej obszaru górniczego i terenu górniczego w odpowiedniej skali (w przypadku występowania obszaru górniczego i terenu górniczego na terenie więcej niż 1 gminy po 1 dodatkowym egzemplarzu dla każdej gminy);

14. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu;
opis: określenie geologicznych i hydrogeologicznych warunków wydobycia lub wtłaczania wód do górotworu;

15. prawo do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy,
załączniki: decyzja udzielająca koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża, decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych, umowa zawarta z Ministerstwem Środowiska o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem.

16. Ponadto do wniosku o zmianę koncesji należy dołączyć:
a) kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną i dodatki do dokumentacji lub zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej i dodatków do dokumentacji;
b) kopię decyzji udzielającej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża oraz wszystkie jej zmiany;
c) kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności (potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem);
d) projekt zagospodarowania złoża;
opis: do wniosku dołącza się projekt zagospodarowania złoża, określający wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko;
załącznik: 2 egz. projektu zagospodarowania złoża,
e) dowód wniesienia opłaty skarbowej.


Opłaty

Opłata skarbowa:

 • przedłużenie terminu ważności koncesji: 308,00 zł,
 • rozszerzenie przestrzeni prowadzonej działalności: 308,00 zł,
 • zmiana nazwy lub adresu przedsiębiorcy: 10,00 zł.


Numer konta

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Uwagi

Klauzula Informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu rozpatrzenia wniosku o zmianę koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.),
 2. mogą zostać udostępnione:
 1. organom i podmiotom wymienionym w art. 40 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, którym organ administracji geologicznej ma obowiązek przekazania kopii wydanej decyzji,
 2. organowi odwoławczemu,
 3. sądom administracyjnym;
 1. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 2. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
 3. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem rozpatrzenia wniosku o zmianę koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża.

Przedłużenie terminu ważności koncesji: wymagane dokumenty określone w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16b, 16c, 16e;

 1. rozszerzenie przestrzeni prowadzonej działalności: wymagane dokumenty określone w punktach 1 – 16;
 2. zmiana nazwy lub adresu przedsiębiorcy: wymagane dokumenty określone w punktach: 1, 2, 3, 16b, 16e.

Podanie danych osobowych jest warunkiem wszczęcia postępowania administracyjnego w celu zmiany koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 • Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.


Sposób odwołania

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 5. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych,
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej,
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r.  w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla.


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Wydział Geologii
03-718 Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (022) 59 79 052
fax. (022) 59 79 051
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 266964
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:36:00