Nazwa usługi

Wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów połowu ryb przwidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym.


Odbiorca usługi

Uprawniony do rybactwa w danym obwodzie rybackim bądź podmiot dokonujący połowu na rzecz uprawnionego do rybactwa lub w ramach badań naukowych.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zezwolenie na odstępstwo od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym wraz ze wskazaniem celu i uzasadnieniem, które powinno także określać wykaz wód oraz miejsc połowu ryb z podaniem sposobu i terminu połowu. W przypadku połowów innych niż badawcze, należy określić gatunki i ilości ryb będących celem połowu wraz ze sposobem postępowania z odłowionymi rybami.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Opłaty

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłatę w wysokości 82,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote) należy uiścić:

 • w kasie URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dla Dzielnicy Praga Północ lub
 • na rachunek URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dla Dzielnicy Praga Północ


Numer konta

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

(w tytule – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym)


Uwagi

Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazu połowu ryb przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym na podstawie przepisów ustawy z dnia ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1476, z późn. zm.);
 4. mogą zostać udostępnione:
  a. organom administracji publicznej;
  b. organom odwoławczym;
  c. sądom administracyjnym;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
 8. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

– na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 

Ze względu na czas potrzebny do wydania zezwolenia wskazane jest złożenie wniosku co najmniej 30 dni przed planowanym terminem połowów.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

W ciągu 1 miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące (do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych przyczynami niezależnymi od organu). Przewidując niezałatwienie sprawy w tych terminach Urząd powiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.”


Sposób odwołania

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1476, z późn. zm.)
 2. art. 1 i art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
 3. art. 104 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej Geologii i Łowiectwa
Wydział Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego
Adres: ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
tel. (022) 59-79-052
fax. (022) 59-79-051
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 140450
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:34:00