Nazwa usługi

Wydawanie świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.


Odbiorca usługi

Osoby ubiegające się o wydanie świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00,
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu,
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu, który zgodnie z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, powinien zawierać:
 1. imię i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. miejsce zamieszkania wnioskodawcy,
 1. wskazanie zakresu kwalifikacji, o jakie ubiega się wnioskodawca.
  Dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu.


Opłaty

 1. Za przeprowadzenie egzaminu:

opłata, ustalana zgodnie z art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wynosi 34 % przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 1. Za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami:

opłata, ustalana zgodnie z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wynosi 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26;
03-719 Warszawa
31 1020 1026 0000 1202 0130 5895
(w tytule wpłaty – opłata egzaminacyjna – odpady)
Opłatę wnosi się oddzielnie za każdy zakres egzaminu.


Uwagi

Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza oddzielne egzaminy
w następujących zakresach:

 • termicznego przekształcania odpadów,
 • składowania odpadów,
 • prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Egzamin, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami, obejmuje znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
a w szczególności:

 • zasad gospodarowania odpadami,
 • obowiązków posiadaczy odpadów,
 • procedur przyjmowania i badania odpadów w spalarniach i współspalarniach odpadów,
 • procedur przyjmowania odpadów, metod i sposobów eksploatacji, zamknięcia
  i rekultywacji składowisk odpadów,
 • wymagań technologicznych oraz najnowszych dostępnych technik odpowiednio dla termicznego przekształcania odpadów albo składowania odpadów,
 • zasad prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Egzamin przeprowadza się oddzielnie dla każdego zakresu w formie testu pisemnego składającego się z 40 pytań. Warunkiem uzyskania świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami jest złożenie przez zainteresowanego egzaminu
z wynikiem pozytywnym – co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi.

W razie niemożności przystąpienia przez zainteresowanego do egzaminu w wyznaczonym terminie, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej wyznacza, na wniosek zainteresowanego, nowy termin egzaminu.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, zainteresowany może ponownie wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie terminu egzaminu, który może być przeprowadzony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia pierwszego egzaminu.

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego oraz wydania decyzji na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.);
 2. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Egzamin przeprowadza się raz na kwartał, o ile został złożony co najmniej jeden wniosek o jego przeprowadzenie. O terminie i miejscu egzaminu Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej powiadamia nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu.


Sposób odwołania

Zgodnie z art. 167 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w razie uzyskania negatywnego wyniku egzaminu zainteresowany może wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu, który może być przeprowadzony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia egzaminu, z którego uzyskał wynik negatywny.


Podstawa prawna

 1. Art. 165 ust. 1 i art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
  z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2013 r. poz. 1186).


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Wydział Gospodarki Odpadami
Adres: 03-718 Warszawa
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (+22) 59 79 481
fax (+22) 59 79 484
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 164317
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:34:00