Nazwa usługi

Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych.


Odbiorca usługi

Osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych, zawierający:
  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
  • cel wykonania czynności;
  • nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których będą dotyczyć te czynności;
  • określenie sposobu, miejsca i czasu wykonywania czynności oraz wynika¬jących z tego zagrożeń;
  • wskazanie podmiotu, który wykona czynności.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej


Opłaty

Opłata w wysokości 82,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo
od zakazu płoszenia zwierząt łownych.

Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej):
17 zł.

Opłata skarbowa za zmianę warunków zezwolenia wynosi 50% stawki podstawowej.

Opłatę skarbową należy uiścić:

 • w kasie URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dla Dzielnicy Praga Północ lub
 • na rachunek URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dla Dzielnicy Praga Północ


Numer konta

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

(w tytule wpłaty – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych)


Uwagi

Zezwolenie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz jeżeli nie jest szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji zwierząt łownych. Zezwolenie wydaje się po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033, z późn. zm.);
 4. mogą zostać udostępnione:
  a. organom opiniującym;
  b. organom odwoławczym;
  c. sądom administracyjnym;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
 8. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

W ciągu 1 miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące (do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych przyczynami niezależnymi od organu).

Przewidując niezałatwienie sprawy w tych terminach Urząd powiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.”


Sposób odwołania

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. art. 9a ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033,
  z późn. zm.);
 2. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c), art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 4 i art. 6 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000);
 3. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej Geologii i Łowiectwa
Wydział Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego
Adres: ul. ks. I. Kłopotowskiego 5,
03-718 Warszawa
tel. (022) 59 79 052
fax. (022) 59 79 051
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 246446
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:33:00