Nazwa usługi

Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem w celu wykonywania działalnosci w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ubiegające się o korzystanie z informacji geologicznej w celu wykonywania działalności w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej zawierający:
dane wnioskodawcy;

 • opis informacji geologicznej;
 • rodzaj i formę informacji geologicznej;
 • miejsce przechowania informacji geologicznej;
 • lokalizację obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna;|
 • informacje o stanie zagospodarowania ujęcia wód podziemnych, w tym informacje o posiadanych pozwoleniach wodnoprawnych;
 • cel korzystania z informacji geologicznej;
 • zamierzony okres korzystania z informacji geologicznej.

2. Do wniosku dołącza się:

 • wycenę informacji geologicznej wykonaną metodą zryczałtowanej wartości
 • aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców kraju, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany lub rejestru instytutów naukowych (dokumenty przedstawia się w postaci egzemplarzy oryginalnych bądź kopii uwierzytelnionych przez notariusza, radcę prawnego albo adwokata, z oznaczeniem daty i miejsca sporządzenia poświadczenia, a w przypadku dokumentów sporządzonych w językach obcych ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, przy czym za aktualny odpis uważa się dokument wydany w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące);
 • załącznik graficzny przedstawiający lokalizację obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna;
 • kopie decyzji dotyczących posiadanego pozwolenia wodnoprawnego – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada pozwolenie.


Opłaty

Obliczenia zryczałtowanej wartości informacji geologicznej zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, dokonuje się na podstawie liczby i głębokości otworów wiertniczych, bez względu na ich średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:

 • 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości do 100 m;
 • 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości większej niż 100 m oraz dodatkowo 10 zł za każdy metr przekraczający głębokość 100 m.


Numer konta

Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (numer rachunku podawany jest w umowie o korzystanie z dokumentacji geologicznej).


Uwagi

Klauzula informacyjna:

 1. Uprzejmie informuję, że:
  administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu zawarcia umowy na korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem na podstawie art. 100 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.);
 2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
 5. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania,
 6. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.

Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem następuje w formie umowy pisemnej, która określa treść i zakres korzystania z informacji geologicznej oraz wysokość opłaty za korzystanie z informacji.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

1 miesiąc


Sposób odwołania

brak


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem.


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Wydział Geologii
03-718 Warszawa,
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (022) 59 79 052
fax. (022) 59 79 051
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 155750
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:33:00