Nazwa usługi

Zatwierdzanie instrukcji prowadzenia składowiska.


Odbiorca usługi

Zarządzający składowiskiem.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska, który powinien zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów,
 • informację o uzyskanym pozwoleniu na użytkowanie składowiska odpadów,
 • informację o proponowanej formie i wysokości zabezpieczeń roszczeń,
  o którym mowa w art. 125 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.),
 • informację o uzyskanym pozwoleniu zintegrowanym albo zezwoleniu na przetwarzanie odpadów (kopia pozwolenia lub zezwolenia w celu potwierdzenia m. in. rodzajów unieszkodliwianych odpadów);
 1. Instrukcję prowadzenia składowiska odpadów obejmującą fazę eksploatacyjna
  i poeksploatacyjną, która powinna zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów,
 • określenie typu składowiska odpadów,
 • określenie, czy na składowisku odpadów którego dotyczy instrukcja, jeżeli jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zostały wydzielone części, na których mają być składowane określone rodzaje odpadów niebezpiecznych,
 • rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów,
 • roczną i całkowitą masę odpadów dopuszczonych do składowania,
 • docelową rzedną (maksymalną wysokość składowania) i pojemność składowiska odpadów,
 • rodzaje odpadów, które mogą zostać użyte na tym składowisku, zamiast innych materiałów, w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, oraz sposób ich użycia,
 • wyszczególnienie urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składowiska odpadów,
 • wyszczególnienie aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z schematem rozmieszczenia punktów pomiarowych (zgodnie z § 21, § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów, Dz. U. z 2013 r. poz. 523),
 • określenie sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów,
 • określenie rodzaju i grubości stosowanej warstwy izolacyjnej,
 • określenie godzin otwarcia składowiska odpadów,
 • określenie sposobu zabezpieczenia składowiska odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych,
 • określenie procedury przyjęcia odpadów na składowisko odpadów,
 • określenie sposobów i częstotliwości prowadzonych badań, o których mowa
  w art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • określenie planu awaryjnego, w szczególności na wypadek wykrycia zmian
  w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów,
 • sposób technicznego zamknięcia składowiska odpadów i kierunek jego rekultywacji,
 • inne działania prowadzone na składowisku odpadów dotyczące prowadzenia
  i nadzoru nad składowiskiem odpadów w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania;
 1. W przypadku wydobywania odpadów ze składowiska odpadów instrukcja prowadzenia składowiska odpadów powinna dodatkowo określać:
 • rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do wydobycia,
 • techniczny sposób wydobywania odpadów,
 • sposób zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi oraz na środowisko,
 • opis oddziaływania planowanego wydobywania odpadów na środowisko,
 • opis technicznego zabezpieczenia miejsca po wydobyciu odpadów,
  a w przypadku zamkniętego składowiska odpadów lub jego części także opis działań rekultywacyjnych;
 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której zlokalizowane jest składowisko wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami, związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną,
 2. Kopię świadectwa stwierdzającego kwalifikacje kierownika składowiska odpadów
  w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów,
 3. Kopię dokumentów potwierdzających, że sposób prowadzenia składowiska jest zgodny
  z pozwoleniem na budowę w celu wykluczenia podstawy do odmowy zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska (kopia pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie oraz dokumentacji technicznej w celu weryfikacji docelowej rzędnej
  i pojemności składowiska odpadów oraz kierunku jego rekultywacji),
 4. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca uprawniony jest do występowania w obrocie prawnym (jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną) wraz z numerem NIP, np. odpis KRS,
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 6. Fakultatywnie: ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.


Opłaty

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwila złożenia wniosku:

 • Za wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcje prowadzenia składowiska 505 zł.
 • Za wydanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska 259 zł.
 • Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) 17 zł.

Opłata skarbowa od wydania decyzji podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłaty opłaty skarbowej decyzja nie została wydana. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.


Numer konta

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
(w tytule wpłaty – opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów)


Uwagi

Wymogu posiadania tytułu prawnego, o którym mowa w art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie stosuje się do zarządzającego istniejącym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy składowiskiem odpadów, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie posiada tytułu prawnego do całej nieruchomości, na której znajduje się składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska.

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego oraz wydania decyzji na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.);
 2. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:

 • Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.

W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 32 ust. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców).
Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

Stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Klimatu, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292).


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Wydział Gospodarki Odpadami
Adres: 03-718 Warszawa
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (+22) 59 79 481
fax (+22) 59 79 484
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 217110
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2020-08-28 11:25:00