Nazwa usługi

Zezwolenie/zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych.


Odbiorca usługi

Prowadzący instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu miejsca zamieszkania albo adresu siedziby;
 2. adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja;
 3. informację o tytule prawnym do instalacji;
 4. informację o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji;
 5. informację o rodzaju prowadzonych działań w instalacji;
 6. określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

 1. kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799), z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada;
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 3. plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, zwany dalej "planem monitorowania wielkości emisji", wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie;
 4. plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;
 5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

 1. kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada;
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 3. plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;
 4. dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;
 5. plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568, z późn. zm.);
 6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Opłaty

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia

 

Wysokość opłaty skarbowej wynosi 82 zł.

Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia, jeżeli:

 1. dotyczy rozszerzenia zakresu działalności - 50% stawki określonej od pozwolenia,
 2. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od pozwolenia,
 3. dla pozostałych zmian – 10 zł.


Numer konta

Opłatę należy wnieść na konto:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Uwagi

Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136, z późn. zm.), składa się w dwóch egzemplarzach.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Uprzejmie informuję, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl,

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu rozpatrzenia wniosku o zezwolenie/zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych na podstawie przepisów ustawy  z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136,
  z późn. zm.);
 2. mogą zostać udostępnione:
 1. organom administracji publicznej realizującym zadania z zakresu ochrony powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony gleby, ziemi
  i środowiska wodno-gruntowego oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
  o ochronie środowiska,
 2. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
 3. podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 1. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dostępnych m.in.
  na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;
 2. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach określonych w przepisach przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/).

Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie/zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych i jest Pan/Pani zobowiązana
do ich podania.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 • Organ zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie organ powiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie organ powiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.


Sposób odwołania

Odwołanie od decyzji udzielającej zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych wnosi się do Ministra Klimatu, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136, z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Wydział Emisji i Ochrony Powietrza

03-718 Warszawa,
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (+22) 59-79-481
fax. (+22) 59-79-484
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 304126
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:30:00