Nazwa usługi

Ustanowienie lub zniesienie obrębu hodowlanego w drodze decyzji administracyjnej.


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, osoby prawne


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustanowienie obrębu hodowlanego z uzasadnieniem, do którego - w celu ustalenia, czy dane miejsce jest szczególnie przydatne do prowadzenia chowu lub hodowli ryb oraz do wyznaczenia granic obrębu hodowlanego – powinny zostać dołączone załączniki:
 • pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i/lub na piętrzenie wód i/lub pobór wód na potrzeby obiektów stawowych i/lub zrzut wody z obiektów stawowych – oryginał do wglądu,
 • akt notarialny lub umowa dzierżawy potwierdzająca prawo rybackiego wykorzystania obiektu stawowego lub innego zbiornika wodnego – oryginał do wglądu,
 • aktualne wypisy z rejestru gruntów dotyczące działek, na których planowane jest ustanowienie obrębu hodowlanego – oryginał datowany maksymalnie 3 m-ce przed datą złożenia wniosku,
 • wyrys z aktualnej mapy zasadniczej (z naniesionymi stawami, groblami, urządzeniami odprowadzającymi i doprowadzającymi wodę) z wstępnie zaznaczonymi granicami planowanego obrębu hodowlanego,
 • opis granic planowanego obrębu hodowlanego z podaniem wielkości powierzchni, na której planowany jest obręb hodowlany,
 • umowa zawarta przez wnioskodawcę z uprawnionym do rybactwa w obwodzie rybackim (tylko w przypadku, gdy do obrębu hodowlanego ma być włączony odcinek cieku wchodzącego w skład obwodu rybackiego, którego użytkownikiem jest inna osoba prawna lub fizyczna) – oryginał do wglądu,
 • decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego – oryginał do wglądu,
 • informacje dotyczące rodzaju i wielkości produkcji rybackiej za ostatnie 3 lata – o ile prowadzono taką działalność,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

lub

 1. Wniosek o zniesienie obrębu hodowlanego z uzasadnieniem oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Opłaty

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę skarbową za ustanowienie lub zniesienie obrębu hodowlanego w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) należy uiścić:

 • w kasie URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dla Dzielnicy Praga Północ lub
 • na rachunek URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dla Dzielnicy Praga Północ


Numer konta

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

(w tytule – opłata skarbowa za ustanowienie lub zniesienie obrębu hodowlanego)


Uwagi

Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu podjęcia czynności ustanowienia lub zniesienia obrębu hodowlanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1476, z późn. zm.);
 4. mogą zostać udostępnione:
  a. organom administracji publicznej;
  b. organom odwoławczym;
  c. sądom administracyjnym;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
 8. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

– na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

Podanie danych osobowych jest warunkiem wszczęcia postępowania w przedmiocie ustanowienia/zniesienia obrębu hodowlanego.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

W ciągu 1 miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące (do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych przyczynami niezależnymi od organu).

Przewidując niezałatwienie sprawy w tych terminach Urząd powiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.


Sposób odwołania

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. art. 15 ust. 2b lub art. 15 ust. 2c ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1476, z późn. zm.),
 2. art. 1 i art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)'
 3. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej Geologii i Łowiectwa

Wydział Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego

Adres: ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

tel. (022) 59-79-052

fax. (022) 59-79-051

e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 223720
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:29:00