Nazwa usługi

Ustanawianie i znoszenie, w trybie uchwał podjemowanych przez zarząd województwa mazowieckiego, rybackich obrębów ochronnych.


Odbiorca usługi

Użytkownicy obwodów rybackich, dyrektorzy właściwego miejscowo regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

      Formularz ePuap

 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek;
 2. Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:5000 z zaznaczeniem obszaru proponowanego do utworzenia obrębu ochronnego;
 3. Uzasadnienie utworzenia obrębu.


Opłaty

Brak


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu podjęcia czynności ustanowienia lub zniesienia obrębu ochronnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1476, z późn. zm.);
 4. mogą zostać udostępnione:
  a. organom administracji publicznej;
  b. sądom administracyjnym;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
 8. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

– na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. 

Obręby ochronne ustanawia się w ramach obwodu rybackiego:

 1. na terenie przepławek, budowli lub innych urządzeń umożliwiających przepływ ryb, łącznie z odcinkami cieków przylegających do nich, a także odcinkami cieków w odległości co najmniej 50 m powyżej i 50 m poniżej przepławek, budowli lub urządzeń,
 2. w miejscach corocznie powtarzającego się tarła lub rozwoju narybku,
 3. w miejscach gromadnego zimowania ryb,
 4. w miejscach gromadnego przepływu ryb, w jeziorach lub w ich częściach, na odcinkach kanałów, rzek i innych cieków oraz na terenie innych zbiorników wodnych lub ich częściach.

Postępowanie może być wszczynane z urzędu.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Odpowiedź na wniosek udzielana jest nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania


Sposób odwołania

Skarga do sądu administracyjnego po bezskutecznym wezwaniu organu, który ją podjął do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia zainteresowanego.


Podstawa prawna

 1. Art. 15 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1476, z późn. zm.);
 2. § 15 i 16 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2003).


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej Geologii i Łowiectwa,
Wydział Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5,
03-718 Warszawa
tel. (022) 59-79-052,
fax. (022) 59-79-051,
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 230526
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:29:00