Nazwa usługi

Udzielanie/zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.


Odbiorca usługi

Prowadzący instalacje wymagające pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia, który powinien zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby (nr faksu oraz e-mail),

  1a. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części  instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219  z późn. zm.)

 1. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 2. informacje o tytule prawnym do instalacji,
 3. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 4. zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku,
 5. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 6. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku.
 7. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
 8. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U z 2021, poz. 1301)
 9. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
 10. aktualny stan jakości powietrza,
 11. określenie warunków meteorologicznych,
 12. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników,
 13. ocenę stanu technicznego instalacji,
 14. informacje o rodzaju prowadzonej działalności,
 15. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 16. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 17. informacje o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalacje,
 18. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych
  - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia. Informacje powyższe powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone
  są te standardy,
 19. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
 20. wskazanie usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów
  lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę
  i sposób wykonywania tych pomiarów,
 21. informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych (maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających
  od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłączania instalacji, a także warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach),
 22. informacje o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 23. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
 24. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
 25. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających
  na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania maja być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie również proponowany termin zakończenia tych działań,
 26. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji.
 27. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 28. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
 29. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku realizacji nowej instalacji,
 30. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
 31. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych (istotna zmiana instalacji - to taka zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko) powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219  z późn. zm.) tj.:

 1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
 2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
 3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
 4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,
 5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
 6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
 7. postęp naukowo-techniczny.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2020, poz. 1219 z późn. zm.), będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia
na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, wniosek
o wydanie pozwolenia zawiera dodatkowo informacje o:

 1. sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
 2. numerze REGON prowadzącego instalację;
 3. nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
 4. rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 5. rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 6. obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
 7. dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
 8. przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa
w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

 1. z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
 2. z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej
  niż 500 godzin w ciągu roku do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania
  w obrocie prawnym (aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sadowego), jeżeli prowadzącym instalację nie jest osoba fizyczna,
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 3. dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej,
 4. informację o kategorii przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021, poz. 162),
 5. pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa)
  w przypadku ustanowienia pełnomocnika,
 6. dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.


Opłaty

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie/zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów Udzielenie/zmiana pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 1. od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzona działalnością gospodarcza
  w wysokości 2011 zł,
 2. od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.),
  w wysokości 506 zł,
 3. od pozostałych pozwoleń w wysokości 506 zł,

Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego pozwolenia, jeżeli:

 1. dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50% stawki określonej od pozwolenia,
 2. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od pozwolenia,
 3. dla pozostałych zmian – 10 zł.


Numer konta

Opłatę należy wnieść na konto:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Uwagi

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Uprzejmie informuję, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl,

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia/zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.);
 2. mogą zostać udostępnione:
 1. organom administracji publicznej realizującym zadania z zakresu ochrony powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony gleby, ziemi i środowiska wodno-gruntowego oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska,
 2. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
 3. podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;

3.   będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dostępnych m.in.
      na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;

4.  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

 

W granicach i na zasadach określonych w przepisach przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/).

Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie/zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i jest Pan/Pani zobowiązana
do ich podania.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 • organ zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 • sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane
  są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie organ powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
 • sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie organ powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.


Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Ministra Klimatu i Środowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego.


Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219 z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021, poz. 162)
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735);
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020, poz. 1546 z późn. zm.).”


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Wydział Pozwoleń i Opinii Środowiskowych
03-718 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (+22) 59-79-481,
fax. (+22) 59-79-484
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 192890
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:27:00