Nazwa usługi

Stwierdzanie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog kat. XIII.


Odbiorca usługi

Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi (z wyjątkiem badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej), a także kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji zawierający:
 • imię i nazwisko kandydata;
 • numer PESEL – jeżeli kandydat posiada;
 • numer i serię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kandydata;
 • adres zamieszkania kandydata;
 • kwalifikacje, o których stwierdzenie ubiega się kandydat;
 • wykształcenie kandydata;
 • opis doświadczenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji, o których stwierdzenie ubiega się kandydat.
 1. Odpis albo uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie niezbędne do stwierdzenia kwalifikacji;
 2. Dowody odbycia praktyki, w szczególności świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, opinię o przebiegu pracy zawodowej.


Opłaty

Opłata egzaminacyjna w wysokości 278,18 zł (obowiązująca w 2017 r.) płatna po otrzymaniu informacji o dopuszczeniu do egzaminu oraz opłata za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje 33,40 zł (obowiązująca w 2017 r.) płatna po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.


Numer konta

W/w opłaty należy wnieść na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

94 1020 1097 0000 7502 0134 2765


Uwagi

Klauzula Informacyjna

 1. Uprzejmie informuję, że:
  administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog kategorii XIII na podstawie art. 51 pkt 2 lit c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.),
 2. mogą zostać udostępnione:
 1. organowi odwoławczemu (w przypadku decyzji odmawiającej dopuszczenia do egzaminu wydanej w trybie art. 62 pkt ustawy Prawo geologiczne i górnicze),
 2. sądom administracyjnym;
 1. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 2. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog kat. XIII.

Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog kat. XIII.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Egzaminy przeprowadzane są w zależności od ilości złożonych wniosków – co najmniej raz w roku. Informacja o terminie egzaminu zamieszczona zostanie na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu.


Sposób odwołania

Odwołanie od decyzji odmawiającej dopuszczenia do egzaminu o stwierdzenie kwalifikacji wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. poz. 425).


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

Wydział Geologii

03-718 Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5

tel. (022) 59 79 052

fax. (022) 59 79 051

e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 220317
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:26:00