Nazwa usługi

Odszkodowanie za szkody łowieckie – w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.


Odbiorca usługi

Właściciel lub posiadacz gruntu rolnego, na którym powstały szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.


Miejsce składania

 1. osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ulicach:
 1. Jagiellońskiej 26 (parter),
 2. Skoczylasa 4 (parter),
 3. w Delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
 1. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00;
 1. za pośrednictwem poczty, na adres Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa lub na adres Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
 1. drogą elektroniczną:
 1. na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap,
 2. na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
 3. na adres e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl.


Wymagane dokumenty

Wniosek, w postaci papierowej albo elektronicznej, o odszkodowanie zawierający w szczególności:

 1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
 2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
 3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego;
 4. dokumenty potwierdzające, że zgłaszający jest właścicielem lub posiadaczem gruntu rolnego, na którym wystąpiła szkoda, np.:
 • wypis z rejestru gruntów (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem składania wniosku),
 • akt notarialny, umowa dzierżawy lub inny dokument potwierdzający formę prawną władania,
 • oświadczenia od ewentualnych współwłaścicieli dot. rezygnacji z dochodzenia odszkodowania z tytułu danej szkody na rzecz wnioskodawcy,
 • ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.

Wniosek o szacowanie szkody łowieckiej składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód:

 1. nie później niż 3 dni od dnia jej stwierdzenia;
 2. w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:
 1. poza okresem wegetacyjnym - w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji,
 2. w okresie wegetacyjnym - w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.


Opłaty

Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej): 17 zł

Opłatę skarbową należy uiścić:

 • w kasie Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ,
 • na rachunek Urzędu m. st. Warszawy


Numer konta

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

(w tytule wpłaty – opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo)


Uwagi

Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,

ePUAP: /umwm/esp

 1. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe:
 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, w celu rozpatrzenia zgłoszonej szkody łowieckiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033, z późn. zm.);
 2. mogą zostać udostępnione:
 • podmiotom zewnętrznym realizującym usługę polegającą na oszacowaniu szkód łowieckich;
 • organom administracji publicznej przyznającym dotacje z budżetu państwa na odszkodowania;
 • podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 1. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 2. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Wstępne oraz ostateczne szacowanie szkody jest przeprowadzane zgodnie z terminami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. poz. 776).

Wypłata odszkodowania uzależniona jest od terminu wpłynięcia środków finansowych na pokrycie należnego odszkodowania na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, pochodzących ze środków Skarbu Państwa.


Sposób odwołania

Dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego.


Podstawa prawna

 1. Art. 50 ust. 1, ust. 1b, ust 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. poz. 776).
 3. Art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 4 i art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5,
03-718 Warszawa
Wydział Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego
tel. (22) 5979052,
fax (22) 5979051
email: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 275733
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:23:00