Nazwa usługi

Koncesje na wydobywanie kopaliny ze złoża.


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy ubiegający się o koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

 1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu,

opis: podać nazwę firmy przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

 1. określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej, numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz REGON,

opis: podać w/w numery,

załączniki: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku spółek cywilnych dodatkowo: kopia umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami oraz adresy korespondencyjne wszystkich wspólników)

 1. określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,

opis: określić ww. rodzaj i zakres wykonywania działalności gospodarczej,

 1. stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków,

opis: zestawienie działek, w obrębie których prowadzona będzie działalność objęta koncesją (w granicach projektowanego obszaru górniczego) ze wskazaniem wszystkich właścicieli nieruchomości wraz z aktualnymi danymi adresowymi,

załączniki: aktualny/aktualne odpis/odpisy z księgi wieczystej lub wypis/wypisy z ewidencji gruntów w przypadku gdy właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej.

 1. prawo wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,

opis: zestawienie działek z podaniem prawa wnioskodawcy do nieruchomości,

załączniki: akty dokumentujące prawo do terenu np.: akty notarialne, umowy dzierżawy, umowy przyrzeczenia, itp. (w sytuacji gdy przedsiębiorca jest wyłącznym właścicielem nieruchomości objętej wnioskiem wpisanym w księdze wieczystej załączniki jak w pkt 4);

 1. określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności,

opis: podać czas na jaki ma być wydana koncesja (w latach) począwszy od daty wydania decyzji, podać datę rozpoczęcia działalności koncesyjnej;

 1. określenie środków, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności,

opis: określić środki jakimi dysponuje wnioskodawca w celu zapewnienia wykonywania zamierzonej działalności,

załączniki: zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową podmiotu, zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych, zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z opłatą składek, wykaz posiadanych maszyn i urządzeń do eksploatacji kopaliny (lub umowa wynajmu/dzierżawy w/w sprzętu, itp.);

 1. obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków;
 2. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,

opis: podać działania jakie będą podejmowane aby przeciwdziałać ujemnemu wpływowi zamierzonej działalności na środowisko;

 1. informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach,

opis: podać jakie jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podać jakie jest przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach;

załączniki: wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego, wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, kopie decyzji/pism wydanych na podstawie odrębnych przepisów;

 1. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;

opis: nazwa złoża, położenie administracyjne (miejscowość, gmina, powiat),

załączniki: lokalizacja złoża przestawiona na mapie topograficznej w odpowiedniej skali;

 1. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny, stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia;

opis: dokładny opis ww. zagadnień,

 1. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;

opis: nazwa obszaru górniczego i terenu górniczego, powierzchnia obszaru górniczego i terenu górniczego oraz zestawienie współrzędnych punktów załamania ww. obszarów,

załączniki: 7 egz. mapy sytuacyjno - wysokościowej obszaru górniczego i terenu górniczego w odpowiedniej skali (w przypadku występowania obszaru górniczego i terenu górniczego na terenie więcej niż 1 gminy po 1 dodatkowym egzemplarzu dla każdej gminy);

 1. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu;

opis: określenie geologicznych i hydrogeologicznych warunków wydobycia lub wtłaczania wód do górotworu;

 1. prawo do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy,

załączniki: decyzja udzielająca koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża, decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych, umowa zawarta z Ministerstwem Środowiska o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem.

 1. Ponadto do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć:
 1. kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną i dodatki do dokumentacji lub zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej i dodatków do dokumentacji;
 2. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

opis: przed złożeniem wniosku koncesyjnego należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, którą wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W treści wniosku koncesyjnego należy podać: nr decyzji (jeżeli nadano), datę, znak decyzji oraz nazwę organu wydającego decyzję,

załączniki: kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności (potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem);

 1. projekt zagospodarowania złoża;

opis: do wniosku dołącza się projekt zagospodarowania złoża, określający wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko.

załącznik: 2 egz. projektu zagospodarowania złoża;

 1. dowód wniesienia opłaty skarbowej.


Opłaty

opłata skarbowa: 616,00 zł

Opłatę należy wnieść na konto lub w kasie Urzędu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy (ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa), 


Numer konta

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Uwagi

Klauzula Informacyjna

 1. Uprzejmie informuję, że:

administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

 1. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu weryfikacji prawidłowości wniesienia opłaty eksploatacyjnej przez przedsiębiorcę i prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji określającej wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej w trybie w art. 138 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.);
 2. mogą zostać udostępnione:
 1. wierzycielom opłaty eksploatacyjnej (właściwa gmina i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
 2. organowi odwoławczemu,
 3. sądom administracyjnym,
 1. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji,
 2. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:

 • Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.

Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 5. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych,
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej,
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r.  w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla.


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Wydział Geologii
 
03-718 Warszawa,
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5,
tel. (22) 5979052,
fax (22) 5979051
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 363685
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:21:00