Nazwa usługi

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność województwa mazowieckiego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dz. U. Z 2018 r., poz. 1716, z późn. Zm.).


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami mieszkalnych domów jednorodzinnych, mieszkalnych domów wielorodzinnych położonych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, w których co najmniej połowa liczby lokali stanowi lokale mieszkalne oraz właściciele lokali mieszkalnych i lokali użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, którym przysługuje udział w użytkowaniu wieczystym gruntu.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00,
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Departament Nieruchomości i Infrastruktury, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

Przekształcenie następuje z mocy prawa, a więc nie jest konieczne złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia. Zarząd Województwa Mazowieckiego wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, co do zasady od dnia 1 stycznia 2019 r.

Dotychczasowy użytkownik wieczysty może wystąpić o wydanie zaświadczenia, przedstawiając następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • oświadczenie o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej w budynku bądź lokalu mieszkalnym
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php – dotyczy przedsiębiorców (tj. osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego)


Opłaty

 • wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 50,00 zł,
 • w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, od każdego stosunku pełnomocnictwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) z zastrzeżeniem zwolnień wynikających z załącznika dołączonego do ww. ustawy (np. pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17,00 zł
 • wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty – 17,00 zł
 • wydanie decyzji o ustaleniu wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej – 10,00 zł
 • wydanie decyzji o ustaleniu wysokości o ustaleniu wysokości opłaty jednorazowej – 10,00 zł

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.


Numer konta

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Dzielnicy Praga Północ M. St. Warszawy, ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa Nr rachunku: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 4
  ust. 1 pkt 3, w związku z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w celu wydania zaświadczenia
  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zgodnie z ww. przepisami;
 2. zostaną udostępnione właściwemu miejscowo wydziałowi ksiąg wieczystych sądu rejonowego oraz starostwu powiatowemu w celu ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów
  i budynków oraz mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

 1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
 2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
 3. o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Zaświadczenie stanowi podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków, a także wpisu roszczenia o opłatę w dziale III księgi wieczystej nieruchomości w odniesieniu do każdoczesnego właściciela. W przypadku przekształcenia udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu związanego z odrębną własnością lokalu, wpis roszczenia zostanie dokonany w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej.

W zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie zawarta będzie informacja o obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu. Opłata w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia, wnoszona będzie, co do zasady, przez okres 20 lat od daty przekształcenia.

Opłata przekształceniowa może zostać zwaloryzowana wskaźnikami publikowanymi przez GUS – wskaźnikiem inflacyjnym do czasu opracowania wskaźnika zmian cen nieruchomości. Waloryzacji dokonuje się z urzędu, albo na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji. O wysokości zwaloryzowanej opłaty właściwy organ zawiadamia właściciela nieruchomości. Zwaloryzowana opłata obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano waloryzacji.

Właściciel gruntu może w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty zgłosić na piśmie zamiar wniesienia jednorazowej opłaty. Wysokość opłaty jednorazowej będzie odpowiadać iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zamiar został zgłoszony oraz liczby lat do upływu 20-letniego okresu płatności. Zarząd Województwa Mazowieckiego poinformuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Zaleca się złożenie zgłoszenia zamiaru uiszczenia opłaty jednorazowej po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ponieważ dopiero w nim zostanie potwierdzony fakt przekształcenia oraz będą zawarte informacje o wysokości i terminie wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jak również o możliwości i zasadach wnoszenia opłaty jednorazowej.

W przypadku zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu, Zarząd Województwa Mazowieckiego udziela osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym 98% bonifikaty od tej opłaty na podstawie Uchwały nr 53/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. Bonifikata obejmuje także opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest nieposiadanie zadłużenia w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej, Zarząd Województwa Mazowieckiego wyda z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat lub opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat lub opłaty jednorazowej, które będzie stanowiło podstawę do wykreślenia z działu III księgi wieczystej roszczenia o opłatę.

W przypadku nabycia nieruchomości przez nowego właściciela, nabywca występuje do Zarządu Województwa Mazowieckiego w terminie 30 dni od dnia nabycia nieruchomości o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty. Organ może wydać to zaświadczenie z urzędu.”


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zarząd Województwa Mazowieckiego  wydaje zaświadczenie w terminie:

 • z urzędu, w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia,
 • 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku,
 • 30 dni od dnia otrzymania wniosku - na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu.


Sposób odwołania

Od wydanego zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.). Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716, z późn. zm.), jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku wydania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego informacji o wysokości opłaty jednorazowej, jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością ustalonej opłaty, może złożyć, w terminie 2 miesięcy od doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji administracyjnej.
 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Nieruchomości i Infrastruktury
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Adres: ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
(22) 59 79 823, (22) 59 79 875, (22) 59 79 824, (22) 59 79 801 fax. (22) 59 79 802
e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 79459
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2021-04-22 10:50:00