Nazwa usługi

Odszkodowanie za działki gruntu, przeznaczone pod drogi wojewódzkie, wydzielone w wyniku podziału/scalenia nieruchomości


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne i prawne


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (partek), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wypłatę odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi wojewódzkie, przejęte w wyniku podziału/scalenia nieruchomości (podpisany przez wszystkie uprawnione osoby ze wskazaniem adresów do korespondencji).
 2. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości (w przypadku spadkobierców – również postanowienie o nabyciu praw do spadku) – kopia.
 3. Ostateczna decyzja Wójta/Burmistrza/Prezydenta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości wraz z załącznikiem graficznym – kopia.


Opłaty

bez opłat


Numer konta

nie dotyczy


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego - dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

Od 25 maja 2018 r. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o ustalenie odszkodowania za działki gruntu, przeznaczone pod drogi wojewódzkie, wydzielone w wyniku podziału/scalenia nieruchomości na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.);
 • mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w RODO – będzie przysługiwało Pani/Panu również prawo do:

 • ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązana/ny do ich podania. Brak podania ww. danych będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Wnioski o wypłatę odszkodowania przysługującego za grunty, które przeszły na własność Województwa Mazowieckiego rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ponadto termin rozpatrzenia wniosku uzależniony jest od daty założenia księgi wieczystej i wpisu na rzecz Województwa Mazowieckiego prawa własności do nieruchomości wyodrębnionej pod planowaną drogę wojewódzką.


Sposób odwołania

Odwołanie nie przysługuje.

W przypadku, gdy nie dojdzie do uzgodnienia wysokości odszkodowania między właścicielem, a właściwym organem tj. Zarządem Województwa Mazowieckiego, odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.


Podstawa prawna

Art. 98 ust. 3 oraz art.106 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. )


Sprawę prowadzi

Departament Nieruchomości i Infrastruktury
Adres: ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Wydział Nieruchomości
(22) 59 79 827, (22) 59 79 840, (22) 59 79 801 fax. (22) 59 79 802

e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 126731
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:49:00