Nazwa usługi

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU LUB OPŁAT PRZEKSZTAŁCENIOWYCH Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI


Odbiorca usługi

O wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się jednostki organizacyjne, osoby fizyczne i prawne


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Formularz ePuap


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zobowiązań z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (zał. Nr 1);
 2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;
 3. Pełnomocnictwo do wystąpienia o zaświadczenie w imieniu podmiotu, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia (zał. Nr 2);


Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 poz.1044 z późn. zm.) do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć:

 • dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od egzemplarza.
 • w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika dowód wpłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 poz.1044 z późn. zm.)


Numer konta

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek:
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać informację „opłata za wydanie zaświadczenia (Urząd Marszałkowski)”.


Uwagi

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (22)5979663; e-mail: iod@mazovia.pl;
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („dalej RODO”) w celu załatwienia wniosku na podstawie przepisów Działu VII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. mogą zostać udostępnione organom nadzoru i kontroli – w przypadku, gdy te organy wystąpią o dokumenty lub informacje uwzględniające dane osobowe;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO;

Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia wniosku i udzielenia odpowiedzi  Wnioskodawcy.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm) zaświadczenie powinno być wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

 


Sprawę prowadzi

Departament  Budżetu i Finansów
Adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Wydział Egzekucji i Realizacji Budżetu
tel. (+22) 59 07 801
fax. (+22) 59 07 660
e-mail: skarbnik@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 104669
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2021-06-30 10:25:00