Nazwa usługi

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli


Odbiorca usługi

Osoba fizyczna lub prawna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do ewidencji;
 2. Karta identyfikacyjna niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli;
 3. Akt założycielski;
 4. Statut;
 5. Dokumenty poświadczające posiadanie warunków umożliwiających realizację zadań statutowych, w szczególności zawierające dane dotyczące:
 1. kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego osób przewidzianych do zatrudnienia w placówce doskonalenia;
 2. warunków lokalowych i wyposażenia placówki doskonalenia


Opłaty

nie dotyczy


Numer konta

nie dotyczy


Uwagi

Wniosek o wpis do ewidencji w przypadku osoby fizycznej powinien w szczególności zawierać – jej imię(imiona), nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe.

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (22)5979663 e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO, w celu realizacji przedmiotowego wniosku na podstawie § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045);
 4. mogą być udostępnione:
  a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  b) podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Pan prawo żądania:
  a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. W przypadku niepodania danych osobowych, zostanie wydana decyzja odmawiająca wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

ODMOWA WPISU DO EWIDENCJI:

Samorząd województwa w drodze decyzji odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli wniosek o wpis nie zawiera wymaganych powyżej dokumentów lub danych wymienionych w § 29 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli i mimo wezwania nie został uzupełniony.


Sposób odwołania

Od decyzji o odmowie dokonania wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 kwietni 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.


Sprawę prowadzi

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Biuro Edukacji
Adres: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Tel.: (22) 59 79 427
fax: (22) 59 79 408
e-mail: edukacja@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 161266
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-28 08:56:00