Nazwa usługi

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z mocy prawa


Odbiorca usługi

Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 08), ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00,
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu,
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka.


Wymagane dokumenty

 1. wniosek o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy;
 2. dokumentacja określona w art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 3. oświadczenie – wymagane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 60 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.


Opłaty

Nie dotyczy


Numer konta

Nie dotyczy


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urząd_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (22)5979663 e-mail: iod@mazovia.pl
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO, w celu realizacji przedmiotowego wniosku na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 4. mogą być udostępnione:
  a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  b) podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Pan prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. W przypadku niepodania danych osobowych, wniosek o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa pozostanie bez rozpoznania.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z KPA


Sposób odwołania

Od decyzji lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

Art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela


Sprawę prowadzi

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Biuro Edukacji
Adres: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
tel.: (22) 59 79 420
fax: (22) 59 79 408
email: edukacja@mazovia.pl


Linki

Formularz ePUAP


Licznik wyświetleń: 47534
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2019-07-29 14:28:00