Nazwa usługi

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z mocy prawa


Odbiorca usługi

Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00,
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu,
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka.


Wymagane dokumenty

 1. wniosek o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy;
 2. dokumentacja określona w art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 3. oświadczenie – wymagane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 60 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.


Opłaty

Nie dotyczy


Numer konta

Nie dotyczy


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e- mail: iod@mazovia.pl

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w celu przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego;
 • mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu; dane obejmujące uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i data jego uzyskania zostaną wprowadzone do Systemu Informacji Oświatowej;
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z KPA


Sposób odwołania

Od decyzji lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

Art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela


Sprawę prowadzi

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Biuro Edukacji
Adres: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
tel.: (22) 59 79 420
fax: (22) 59 79 408
email: edukacja@mazovia.pl


Linki

Formularz ePUAP


Licznik wyświetleń: 71490
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2021-04-28 08:52:00