Nazwa usługi

Uzgodnienie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego w trybie art. 106 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego


Odbiorca usługi

Organ wykonawczy gminy.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap


Wymagane dokumenty

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z prognozą oddziaływania na środowisko.


Opłaty

Bez opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Brak.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Ustala organ wykonawczy nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni.


Sposób odwołania

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, w terminie 7 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa


Podstawa prawna

art. 11 pkt 6 w związku z art. 9 ust. 2 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 - tekst jednolity z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

tel. (22) 518 49 00

fax. (22) 518 49 02

e-mail: biuro@mbpr.pl


Linki

Brak.


Licznik wyświetleń: 673520
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-05-27 11:34:00