Nazwa usługi

Wydawanie dokumentów na podstawie dokumentacji zlikwidowanych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, których działalność ustała i nie mających sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był odpowiednio Marszałek Województwa Mazowieckiego bądź Zarząd Województwa lub Sejmik Województwa Mazowieckiego


Odbiorca usługi

Byli pracownicy zlikwidowanych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz inni uprawnieni wnioskodawcy.


Miejsce składania

 • drogą elektroniczną na adres:
  • elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
  • skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka lub;
  • za pośrednictwem formularza ePUAP: Formularz ePuap
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres Departamentu Organizacji (z dopiskiem na kopercie: Archiwum Zakładowe Filia);
 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dokumentów zgodnie z zamieszczonym wzorem.


Opłaty

Wolne od opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w § 31 ust. 1 instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140),
  art. 63 § 2 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w celu przeprowadzenia kwerendy/udostępnienia dokumentacji przechowywanej Filii Archiwum Zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zaświadczenia określonych faktów lub stanu prawnego, dotyczących wnioskodawcy;
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”,;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania przenoszenia danych;
 2. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odnalezienia dokumentacji w zasobie archiwum.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 • Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 • Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd powiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.


Sposób odwołania

Nie występuje.


Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).
 2. ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Organizacji
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
Filia Archiwum Zakładowego,
02-479 Warszawa, ul. B. Chrobrego 29
tel./fax (22) 863 42 29; (22) 534 90 75
tel./fax (22) 534 90 76
e-mail: archiwum.filia@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 214213
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-05-27 10:25:00